19.06.2023

(spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie i adresem: ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051003)

Pierwsza Oferta Publiczna akcji spółki Dr Irena Eris S.A.

Niniejsze materiały i informacje ani żadna ich część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszych materiałach może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy komunikat stanowi reklamę. Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia do Obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie. Zapisy na akcje oferowane Spółki powinny zostać dokonane wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie.

Niezdefiniowane terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

I. Prospekt

W dniu 19 czerwca 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Dr Irena Eris S.A. („Spółka”, „Prospekt”), sporządzony w związku z

1. ofertą publiczną nie więcej niż łącznie 12.530.505 akcji zwykłych Spółki, w tym:

a. nie więcej niż 11.000.000 nowych akcji serii E Spółki, („Akcje Serii E”, „Akcje Nowej Emisji”)

b. oraz nie więcej niż łącznie 1.530.505 istniejących akcji Spółki, w tym: 121.300 istniejących akcji serii C1, 121.300 istniejących akcji serii C2 oraz 1.287.905 istniejących akcji serii D Spółki. („Akcje Sprzedawane”) (Akcje Nowej Emisji oraz Akcje Sprzedawane łącznie dalej jako „Akcje Oferowane”).

oraz

c. zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 24.577.700 istniejących akcji serii C1, C2, C3 oraz serii D Spółki, oraz nie więcej niż 11.000.000 nowych akcji serii E Spółki oraz nie więcej niż 11.000.000 praw do nowych akcji serii E Spółki.

Oferującymi Akcje Sprzedawane w Ofercie są: (i) Paweł Orfinger oferujący nie więcej niż 931.128 istniejących akcji Spółki, (ii) Krzysztof Orfinger oferujący nie więcej niż 356.777 istniejących akcji Spółki, oraz (iii) Ireneusz Sudnik oferujący nie więcej niż 242.600 istniejących akcji Spółki.

O ile wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, a Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 26,84% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać do 21,69% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym udział Akcji Sprzedawanych wynosić będzie 3,28% kapitału zakładowego oraz 2,65% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a udział Akcji Nowej Emisji wynosić będzie 23,57% kapitału zakładowego oraz 19,04% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy od 20 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2023 r. (w dniu 27 czerwca 2023 r. do godz. 11:59). po Cenie Maksymalnej, wynoszącej 12,80 zł.

II. Firmy Inwestycyjne:

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, www.trigon.pl, jako Menedżer Oferty.

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych POK-ach Menedżera Oferty, a także w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum detalicznego i będą przyjmowały od Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Nowej Emisji (łącznie „Członkowie Konsorcjum Detalicznego”, a każdy z nich z osobna „Członek Konsorcjum Detalicznego”).

Szczegółowa lista POK-ów Menedżera Oferty, w których przyjmowane będą zapisy oraz szczegółowa lista punktów przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego, zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na stronie internetowej Spółki (www.drirenaeris.eu) oraz na stronie internetowej Menedżera Oferty (www.trigon.pl).

III. Uprawnieni inwestorzy

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:

 • Inwestorzy Indywidualni oraz
 • Inwestorzy Instytucjonalni.

Akcje Oferowane będą oferowane w dwóch transzach:

 • Transzy Inwestorów Indywidualnych;
 • Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji zarówno Inwestorom Indywidualnym, jak również Inwestorom Instytucjonalnym, natomiast Akcji Sprzedawanych wyłącznie Inwestorom Instytucjonalnym.

Na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorom Indywidualnym zostanie przydzielone około 10% wszystkich Akcji Oferowanych, a Inwestorom Instytucjonalnym zostanie przydzielone około 90% wszystkich Akcji Oferowanych.

Do uczestnictwa w budowie Księgi Popytu uprawnieni będą Inwestorzy Instytucjonalni, którzy otrzymali od Menedżera Oferty zaproszenie do udziału w budowie Księgi Popytu.

Akcje Oferowane oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nierezydenci zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami swojego kraju zamieszkania/siedziby lub rejestracji.

IV. Cena Maksymalna

Spółka, Oferujący i Menedżer Oferty ustalili maksymalną cenę Akcji Nowej Emisji na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych („Cena Maksymalna”), która wynosi 12,80 PLN.

Na potrzeby procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka w porozumieniu ze Współprowadzącymi Księgę Popytu mogą ustalić orientacyjny przedział cenowy, który nie zostanie podany do publicznej wiadomości. Spółka może zmieniać ustalony przedział cenowy.

V. Ostateczna Cena Akcji Oferowanych

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostaną ustalone w drodze budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.

Ostateczna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych („Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych”) oraz ostateczna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych (łącznie „Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych”) zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Zasady ustalenia ostatecznych cen wskazanych powyżej zostały określone w umowie zawartej pomiędzy Emitentem, Menedżerem Oferty oraz Oferującymi.

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu przewidzianego w Uchwale Emisyjnej. W ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych cena emisyjna Akcji Nowej Emisji oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych będzie taka sama.

Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna. Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna.

W przypadku, gdy Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna, Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych będzie równa Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

W przypadku, gdy Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna, cena emisyjna Akcji Nowej Emisji (równa cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych) w ramach tej transzy będzie wyższa niż cena emisyjna Akcji Nowej Emisji w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Informacja na temat Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie przekazana przez Spółkę i Oferujących do KNF oraz udostępniona do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.

Inwestorzy Indywidualni, którym nie przyznano żadnych Akcji Nowej Emisji lub których zapisy na Akcje Oferowane proporcjonalnie zredukowano lub uznano za nieważne, otrzymają zwrot dokonanych wpłat lub nadpłat na rachunek wskazany przez Inwestora w formularzu zapisu, zgodnie z procedurami stosowanymi przez Menedżera Oferty lub danego Członka Konsorcjum Detalicznego, w terminie do 7 dni od Dnia Przydziału lub od ogłoszenia decyzji o odwołaniu Oferty. Środki będą zwracane bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań w związku z kosztami poniesionymi przez Inwestorów Indywidualnych w trakcie składania zapisów na Akcje Nowej Emisji. Na takich samych zasadach, jak opisane powyżej, będą zwracane środki pieniężne stanowiące nadpłatę powstałą w sytuacji, gdy Ostateczna Cena Akcji Nowej Emisji będzie niższa niż Cena Maksymalna, po której Inwestorzy Indywidualni dokonywali wpłat na Akcje Nowej Emisji.

VI. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych

Najpóźniej w dniu ustalenia Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, odpowiednio Spółka (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) oraz Oferujący (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych), w porozumieniu z Menedżerem Oferty, podejmą decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie („Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych”), w tym o ostatecznej liczbie Akcji Nowej Emisji oferowanych przez Spółkę w Ofercie i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferujących w Ofercie. Ponadto, na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Emitentem, Menedżerem Oferty oraz Oferującymi. Ponadto, Spółka, Oferujący i Menedżer Oferty ustalą ostateczne liczby i kategorie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym około 10% Akcji Oferowanych.

Spółka albo Oferujący, w porozumieniu z Menedżerem Oferty, mogą zdecydować o określeniu ostatecznej liczby, odpowiednio, Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie, jako niższej niż maksymalna liczba odpowiednio Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych.

Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Nowej Emisji Inwestorom Indywidualnym, jak również Inwestorom Instytucjonalnym. Intencją Spółki i Oferujących jest zaoferowanie Akcji Sprzedawanych wyłącznie Inwestorom Instytucjonalnym.

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów (tj. Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym) przez Spółkę i Oferujących zostanie przekazana do KNF oraz udostępniona do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.

VII.  Zasady składania zapisów oraz płatności na Akcje Nowej Emisji w transzy Inwestorów Indywidualnych

Alokacja praw wynikających ze złożonych zapisów na Akcje Nowej Emisji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonana z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW, a przydział Akcji Nowej Emisji nastąpi przez Emitenta. Inwestor Indywidualny zainteresowany subskrypcją Akcji Nowej Emisji musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej będącej Członkiem Konsorcjum Detalicznego (zgodnie z definicją poniżej).

Osoby nieposiadające rachunku papierów wartościowych powinny otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza, zlecenie powinno zostać złożone zgodnie z zasadami składania zleceń przez klientów banku depozytariusza. W przypadku zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych z rachunków zbiorczych zapisanie Akcji Nowej Emisji nastąpi zgodnie z zasadami podmiotów prowadzących rachunki zbiorcze.

Przed złożeniem zapisu na Akcje Nowej Emisji Inwestor niebędący klientem Menedżera Oferty lub firmy inwestycyjnej będącej Członkiem Konsorcjum Detalicznego przyjmującej zapisy zobowiązany będzie, przed złożeniem zapisu, do zawarcia odpowiednio z Menedżerem Oferty, albo z firmą inwestycyjną będącą Członkiem Konsorcjum Detalicznego, umowy przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 74b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie.

W przypadku, gdy rachunek prowadzony. jest u depozytariusza, zlecenie powinno zostać złożone zgodnie z zasadami składania zleceń przez klientów banku depozytariusza. W przypadku zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych z rachunków zbiorczych zapisanie Akcji Nowej Emisji nastąpi zgodnie z zasadami podmiotów prowadzących rachunki zbiorcze. Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych POK-ach Menedżera Oferty, a także w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum detalicznego i będą przyjmowały od Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Nowej Emisji (łącznie „Członkowie Konsorcjum Detalicznego”, a każdy z nich z osobna „Członek Konsorcjum Detalicznego”). Szczegółowa lista POK-ów Menedżera Oferty, w których przyjmowane będą zapisy oraz szczegółowa lista punktów przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego, zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na stronie internetowej Spółki (www[.]drirenaeris[.]com) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Menedżera Oferty, w ramach strony głównej (www[.]trigon[.]pl).

Zapisy będą przyjmowane w formie pisemnej na formularzach zapisu dostępnych w POK-ach Menedżera Oferty oraz w punktach przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego lub faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Menedżer Oferty lub dany Członek Konsorcjum Detalicznego przewidują taki sposób składania zapisów.

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat: (i) zasad i dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów, w tym przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów; oraz (ii) możliwości składania zapisów w innej formie niż pisemna, potencjalni Inwestorzy powinni skontaktować się z firmą inwestycyjną, w której zamierzają złożyć zapis.

Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba Akcji Nowej Emisji, na które opiewa pojedynczy zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być mniejsza od 100 oraz większa niż 200.000. Zapis opiewający na większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż 200.000 będzie traktowany jak zapis na 200.000 Akcji Nowej Emisji.

Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej niż 100 Akcji Nowej Emisji. Zapisy złożone na mniej niż 100 Akcji Nowej Emisji będą uważane za nieważne. W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Nowej Emisji obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Nowej Emisji niż liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych tej kategorii Inwestorów, przydział Akcji Nowej Emisji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów. Inwestorzy Indywidualni składają zapisy na Akcje Nowej Emisji po Cenie Maksymalnej. Zapisy zawierające cenę inną niż Cena Maksymalna będą nieważne.

Zapisy na Akcje Nowej Emisji złożone przez Inwestorów Indywidualnych stanowić będą podstawę do wystawienia przez firmę inwestycyjną odpowiednich zleceń kupna i wprowadzenia ich do systemu informatycznego GPW. Za poprawność ww. zleceń wystawianych w ramach realizacji alokacji Akcji Nowej Emisji z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW odpowiadają firmy inwestycyjne przyjmujące Zapisy.

Zapisy nie mogą zawierać żadnych dodatkowych warunków realizacji.

Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Nowej Emisji zobowiązani są je opłacić najpóźniej w momencie składania zapisu w kwocie w złotych stanowiącej iloczyn liczby Akcji Nowej Emisji, na jaką Inwestor składa zapis oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o ewentualną prowizję maklerską firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. Płatność za Akcje Nowej Emisji musi być dokonana zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis na Akcje Nowej Emisji. Opłacenie zapisu na Akcje Nowej Emisji ze środków na rachunku papierów wartościowych Inwestora może nastąpić jedynie poprzez wykorzystanie niezablokowanych środków pieniężnych tego Inwestora zdeponowanych na jego rachunku pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów wartościowych. Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Nowej Emisji. W przypadku braku pokrycia na rachunku zapis Inwestora Indywidualnego nie zostanie przyjęty.

Wpłata na Akcje Nowej Emisji objęte zapisem powiększona o ewentualną prowizję maklerską w chwili składania zapisu zostanie zablokowana na rachunku pieniężnym prowadzonym dla rachunku papierów wartościowych danego Inwestora Indywidualnego przez firmę inwestycyjną przyjmującą ten zapis.

Zapis Inwestora Indywidualnego, w przypadku dokonania niepełnej lub nieterminowej wpłaty, jest nieważny w całości. Wpłaty na Akcje Nowej Emisji nie podlegają oprocentowaniu.

Zapisy na Akcje Nowej Emisji złożone przez Inwestorów Indywidualnych stanowić będą podstawę do wystawienia przez firmę inwestycyjną odpowiednich zleceń kupna i wprowadzenia ich do systemu informatycznego GPW. Za poprawność ww. zleceń wystawianych w ramach realizacji alokacji Akcji Nowej Emisji z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW odpowiadają firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy. Zapisy nie mogą zawierać żadnych dodatkowych warunków realizacji.

Zawiadomienia o przydziale Akcji Nowej Emisji oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostaną przekazane zgodnie z procedurami Członków Konsorcjum Detalicznego prowadzących rachunki papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych, którym przydzielono Akcje Nowej Emisji

VIII. Planowany harmonogram oferty

Harmonogram Oferty:

 • 19 czerwca 2023 r. – publikacja Prospektu, zawierającego Cenę Maksymalną (rozpoczęcie Oferty Publicznej)
 • 20 – 27 czerwca 2023 r. – okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (w dniu 27 czerwca 2023 r. do godz. 11:59)
 • 20 czerwca 2023 r. – rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych
 • 27 czerwca 2023 r. – zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • 27 czerwca 2023 r. – ustalenie i opublikowanie informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów
 • 28 czerwca 2023 r. – 3 lipca 2023 r.—okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
 • 4 lipca 2023 r. – ewentualne przyjmowanie zapisów składanych przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Menedżera Oferty
 • 5 lipca 2023 r. – przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”), zamknięcie Oferty
 • około 2 tygodnie od Dnia Przydziału – przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i Praw do Akcji („PDA”) na GPW, z zastrzeżeniem, że termin ten uzależniony jest również od przebiegu postępowań prowadzonych przez KDPW oraz GPW w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Istniejących i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
 • około 6 tygodni od Dnia Przydziału – przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji (akcje po PDA) na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych
IX. Dokumenty ofertowe:

Prospekt:

Prospekt Dr Irena Eris S.A.

Suplementy:

Komunikaty:

Komunikat Aktualizujący nr 1 (Konsorcjum Detaliczne)

Komunikat Aktualizujący nr 2 (Odwołanie Oferty)

 

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych spółki Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki.

W dniu 19 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje Oferowane”) na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki („Dopuszczenie”).

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją na temat ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po jej sporządzeniu i publikacji) jest dostępny, oraz w okresie jego ważności będzie dostępny, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.drirenaeris.com) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego w ramach Oferty rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej Akcji Oferowanych objętych Prospektem (www.trigon.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w Ofercie lub objętych Dopuszczeniem. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe objęte Prospektem.

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu, pod warunkiem zachowania zgodności z właściwymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi w którymkolwiek stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

ISTOTNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzecząpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej materiały i informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Przyjmuje się, że klikając ikonę „AKCEPTUJĘ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi ważnymi informacjami oraz zrozumieli je i są w pełni świadomi ich znaczenia.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII, ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

UZNAJE SIĘ, ŻE KLIKAJĄC IKONĘ „AKCEPTUJĘ” PONIŻEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE ZAMIESZKUJĄ ANI NIE MAJĄ SIEDZIBY W ŻADNYM INNYM Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PAŃSTW ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ CZYNNOŚĆ TA STANOWIŁABY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁABY ZAREJESTROWANIA, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA, ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”), A TAKŻE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ PAŃSTWO NIE PRZEKAZYWAĆ ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI ŻADNEJ OSOBIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PAŃSTW LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ CZYNNOŚĆ TAKA STANOWIŁABY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁABY ZAREJESTROWANIA. PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW Z NARUSZENIEM POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą: (i) oferty publicznej na terenie Polski akcji („Akcje Oferowane”) spółki Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) („Oferta”) oraz (ii) ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym będącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki, w tym Akcji Oferowanych („Dopuszczenie”).

W dniu 19 czerwca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją na temat ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po jej sporządzeniu i publikacji) jest dostępny, oraz w okresie jego ważności będzie dostępny, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.drirenaeris.com) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego w ramach Oferty rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej Akcji Oferowanych objętych Prospektem (www.trigon.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały, które zostały lub zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne suplementy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, informację na temat ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po jej sporządzeniu i publikacji). Ponadto, na niniejszej stronie internetowej mogą zostać zamieszczone także inne informacje mające charakter promocyjny, zatwierdzone przez Spółkę na potrzeby użycia w związku z Ofertą i Dopuszczeniem, które nie stanowią części Prospektu i które w żadnym wypadku nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w Ofercie lub objętych Dopuszczeniem. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej Akcji Oferowanych Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu a także informacją na temat ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po jej sporządzeniu i publikacji).

Niniejsze materiały i informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu, pod warunkiem zachowania zgodności z właściwymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi w którymkolwiek stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub zgłoszenia w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapuru, Szwajcarii lub Republiki Południowej Afryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której nie jest to uprawnione), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z jego potencjalnym udziałem w Ofercie.

Niniejszych materiałów nie wolno wydawać ani w inny sposób przekazywać, rozprowadzać ani wysyłać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub do terytorium Stanów Zjednoczonych, ani podmiotom amerykańskim (U.S. persons) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) lub na terytorium lub do terytorium Australii, Kanady lub Japonii lub jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie dystrybucja niniejszych materiałów stanowiłaby naruszenie jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów bądź regulacji lub wymagałaby jakiejkolwiek rejestracji lub uzyskania licencji w tej jurysdykcji. Niespełnienie niniejszego wymogu może skutkować naruszeniem Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.​

Powrót do strony głównej >