• • MIFID II

I. MIFID II - Informacje ogólne
MiFID II to pakiet regulacji przyjętych przez Parlament Europejski w 2014 roku, obejmujący Dyrektywę oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych, jak również europejskie i krajowe przepisy wykonawcze

Podstawowe akty prawne:

Cele leżące u podstaw MIFID II

Założeniem leżącym u podstaw MiFID II jest zapewnienie inwestorom, w tym w szczególności inwestorom indywidualnym (detalicznym) odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz gwarantowanie przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

MIFID II w relacjach z klientem indywidualnym

Czynności podejmowane przez dom maklerski przed rozpoczęciem świadczenia usług maklerskich:

 • dokonanie klasyfikacji Klienta na potrzeby określenia poziomu przysługującej mu ochrony inwestycyjnej,
 • przeprowadzenie oceny odpowiedniości produktów i usług,
 • dostarczenie Klientowi Informacji w zakresie instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych,
 • zawarcie z Klientem umowy w zakresie świadczonej usługi inwestycyjnej,

Czynności wykonywane w trakcie świadczenia usługi maklerskich:

 • weryfikacja czy Klient znajduje się w grupie docelowej określonego produktu każdorazowo przy transakcjach nabycia produktu,
 • realizacja zleceń z zachowaniem zasad działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
 • przekazywanie Klientowi potwierdzeń zawartych transakcji oraz zestawień, przechowywanych lub rejestrowanych aktywów,
 • zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów, związanymi z realizowanymi na rzecz Klienta transakcjami lub usługami,
 • rozpatrywanie reklamacji.

Szczegóły / Details

Informacja dotycząca Trigon Domu Maklerskiego S.A. oraz usług świadczonych Klientom na podstawie umów zawieranych z Trigon Domem Maklerskim S.A.

Information on Trigon Dom Maklerski SA and the services provided to Clients under agreements with Trigon Dom Maklerski S.A.

Agent Trigon Domu Maklerskiego S.A.

Informacja o agencie firmy inwestycyjnej wykonującym czynności pośrednictwa na rzecz Trigon Domu Maklerskiego S.A.

II. Klasyfikacja Klientów
Trigon Dom Maklerski S.A. klasyfikuje Klientów na trzy kategorie:

 • Klient detaliczny,
 • Klient profesjonalny,
 • Uprawniony kontrahent.
Kategoria Klienta
Charakterystyka kategorii
Poziom ochrony
Klient detaliczny Klienci, którzy nie należą do grupy klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów Klienci korzystają z najwyższego poziomu ochrony.
Klient profesjonalny Klienci z tej grupy posiadają odpowiednią wiedzę, fachowość i doświadczenie, które są niezbędne do podejmowania decyzji i oceny ryzyka związanego z wybranymi lub proponowanymi tym klientom produktami Klienci korzystają z mniejszej ochrony niż klienci detaliczni. Zakłada się, że posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji.
Uprawniony kontrahent Klienci będący instytucjami finansowymi i posiadający bardzo dobrą znajomość rynków i produktów finansowych (np. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, towarzystwa emerytalne). Klienci korzystają z najniższego poziomu ochrony, ponieważ ich głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność inwestycyjna

Ponadto zwracamy uwagę, że informację o nadanej przez Trigon Dom Maklerski S.A. klasyfikacji Klienta, informację dotyczącą informacji rocznej dla Klienta oraz informację o potwierdzaniu transakcji, Klienci Trigon Domu Maklerskiego S.A. otrzymali w korespondencji listowej lub elektronicznej.

 

Szczegóły / Details

Zasady klasyfikacji Klientów w Trigon Domu Maklerskim S.A.

Client categorisation policy of Trigon Dom Maklerski S.A.

 

Informacja o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przez Trigon Dom Maklerski S.A.

Information on the Trigon Dom Maklerski S.A. policy on dealing with professional Clients

 

Wniosek o przyznanie kategorii Klienta detalicznego (składany przez Klienta profesjonalnego)

Request to be treated as a Retail Client (submitted by a Professional Client)

 

Wniosek o przyznanie kategorii Klienta detalicznego (składany przez Uprawnionego kontrahenta)

Request to be treated as a Retail Client (submitted by an Eligible Counterparty)

 

Wniosek o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego (składany przez Uprawnionego kontrahenta)

Request to be treated as a professional Client (submitted by an Eligible Counterparty)

 

Wniosek o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego (składany przez Klienta detalicznego)

Request to be treated as a professional Client (submitted by a Retail Client)

III. Rynek docelowy

Trigon Dom Maklerski S.A. może uzależnić świadczenie usługi lub oferowanie danego produktu Klientowi w zależności od przyporządkowania Klienta (na podstawie analizy posiadanych informacji o Kliencie) do danego rynku docelowego klientów końcowych dla których Dom Maklerski świadczy daną usługę lub oferuje dany produkt.

Trigon Dom Maklerski S.A. może odmówić świadczenia danej usługi lub oferowania danego produktu Klientom, których potrzebom, cechom i celom dany produkt lub usługa nie odpowiada, zgodnie z wiedzą posiadaną przez Trigon Dom Maklerski S.A.

  IV. Istota instrumentów finansowych oraz ryzyka

  Trigon Dom Maklerski S.A. przedstawia Klientom lub potencjalnym Klientom ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe, w sposób umożliwiający Klientowi podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych, dostosowując zakres tej informacji do rodzaju instrumentu finansowego oraz kategorii, do której należy Klient.

  Trigon Dom Maklerski S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe łączy się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, jak również z poniesieniem przez Klienta strat przewyższających wartość zainwestowanych aktywów. Tym samym, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, Klient powinien w szczególności uwzględnić ryzyko związane z inwestowaniem w daną klasę instrumentów finansowych, oczekiwany zysk albo wysokość potencjalnej straty, na jaką się godzi oraz przeanalizować szereg czynników zewnętrznych wpływających na cenę lub płynność instrumentu finansowego, takich jak stabilność systemu prawnego i podatkowego, warunki ekonomiczne oraz perspektywa wzrostu gospodarczego bądź prawdopodobieństwo działania siły wyższej.

  Trigon Dom Maklerski S.A. uprzedza Klienta, że historyczna wysoka stopa zwrotu z inwestycji osiągnięta przez dany instrument finansowy nie gwarantuje osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości.

  Szczegóły / Details

  Ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

  General description of the nature and risks of financial instruments

  V. Polityka zarządzania konfliktem interesów

  Trigon Domu Maklerskim S.A. stosuje zasady pozwalające na unikanie powstawania konfliktów interesów, jak również na sprawne nimi zarządzanie w przypadku ich powstania. Zostały one zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Trigon Domu Maklerskim S.A.

  Zgodnie z przedmiotową Polityką interes Klienta ma zawsze pierwszeństwo przed interesami Trigon Domu Maklerskie S.A. i jego pracowników. Takie działanie gwarantuje zarówno ochronę interesów Klientów, jak również ich równe traktowanie.

  Szczegóły / Details

  Polityka zarządzania konfliktami interesów w Trigon Domu Maklerskim S.A.

  Conflicts of interest policy of Trigon Dom Maklerski S.A.

  VI. Polityka wykonywania zleceń oraz Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

  Trigon Dom Maklerski S.A. realizuje „Politykę wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Trigon Domu Maklerskim S.A.”, która określa szczegółowe zasady postępowania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku z wykonywaniem zlecenia.

  Polityka stosowana jest w związku ze zleceniami realizowanymi w ramach usługi maklerskiej:

  • wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
  • świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

  Polityka ma zastosowanie do Klientów detalicznych jak i do Klientów profesjonalnych. Polityka nie ma zastosowania do uprawnionych kontrahentów. Wszystkie działania podejmowane przez Trigon Dom Maklerski S.A. określone w Polityce nie gwarantują, że zlecenie Klienta zostanie wykonane z najlepszym dla Klienta skutkiem w każdym przypadku i w każdych okolicznościach.

  Obowiązku podejmowania wystarczających działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta, nie należy traktować jako zobowiązania Trigon Domu Maklerskiego S.A. do uwzględnienia wszelkich dostępnych systemów wykonywania zleceń.

   

  Szczegóły / Details

  Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Trigon Domu Maklerskim S.A.

  Order execution policy and best execution policy.

  VII. Rejestrowanie zleceń Klientów

  Trigon Dom Maklerski S.A. ewidencjonuje i archiwizuje dokumenty, nagrania oraz rejestruje na elektronicznych nośnikach inne nośniki informacji oświadczenia sporządzone lub otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi oraz sporządza na trwałym nośniku protokoły, notatki lub nagrania z rozmów przeprowadzonych w bezpośredniej obecności Klienta składane za pomocą kanałów elektronicznych związane z zawarciem, zmianą, rozwiązaniem i wykonywaniem umowy maklerskiej.

  Klient oraz potencjalny Klient ma prawo a Trigon Dom Maklerski S.A. obowiązek do rejestrowania wszelkich rozmów telefonicznych lub korespondencji przekazywanej w innej formie uzgodnionej przez Trigon Dom Maklerski S.A., a odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do złożenia zlecenia lub zawarcia transakcji. Dokonane rejestracje stanowić mogą dowód dokonania czynności w nich zawartych w razie wszczęcia postępowania dla ustalenia kwestii związanych z poszczególnymi zleceniami lub transakcjami przed sądem lub innym organem powołanym dla rozpoznawania i rozstrzygania sporów. Trigon Dom Maklerski S.A. na żądanie Klienta lub potencjalnego klienta udostępnia mu nagranie lub korespondencję związaną ze zleceniem lub zawieraną transakcją w okresie 5 lat od daty złożenia zlecenia lub zawarcia/rozliczenia transakcji a w przypadku, gdy żąda tego właściwy organ, przez okres do 7 lat.

  VIII. Informacja o kosztach ex ante i ex post

  Trigon Dom Maklerski S.A. dostarcza Klientom dodatkową informację ex ante o kosztach przykładowych transakcji, ich wpływie na zwrot z inwestycji oraz prognozy wahań kosztów. Celem prezentacji ex ante kosztów usługi maklerskiej jest dostarczenie Klientom narzędzi wyjaśniających wpływ skumulowanych kosztów związanych z transakcjami na ostateczny wynik finansowy inwestycji Klienta.

  Trigon Dom Maklerski S.A. raz w roku dostarcza Klientom informacje ex post o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług maklerskich. Przekazywane informacje dotyczą kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi i instrumentami finansowymi.

  Celem niniejszej informacji jest przedstawienie całkowitego kosztu jaki został poniesiony w związku ze świadczoną usługą oraz z instrumentami finansowymi, a także skoncentrowanego wpływu na zwrot z inwestycji.

  IX. Przyjmowanie i przekazywanie zachęt

  Trigon Dom Maklerski S.A. prowadzi działalność maklerską w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów.

  W związku ze świadczeniem usług maklerskich Dom Maklerski może przyjmować lub przekazywać:

  • opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;
  • opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta;
  • opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej na rzecz Klienta.

  Trigon Dom Maklerski S.A. wdrożył wewnętrzne procedury, na podstawie których Dom Maklerski analizuje świadczenia przekazywane w związku z realizacją usług maklerskich pod kątem ich zgodności zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie wpływu na poprawienie jakości usług maklerskich świadczonych na rzecz Klientów, a także w zakresie zgodności ze zobowiązaniem Trigon Domu Maklerskiego S.A. do działania w sposób rzetelny i profesjonalny oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta.

   

  Szczegóły / Details

  Informacja o otrzymywanych przez pracowników Trigon Domu Maklerskiego S.A. opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych w związku ze świadczeniem Klientom usług Maklerskich

  Information on fees, commissions and non-cash benefits received by employees of Trigon Dom Maklerski S.A. in connection with brokerage services provided to clients

  X. PRIIP/KID

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 26 listopada nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) („Rozporządzenie PRIIP„) twórców instrumentów inwestycyjnych, których wycena zależy od innych aktywów/instrumentów (np.: kontrakty terminowe, opcje, ETF, produkty strukturyzowane) zobowiązani są do przygotowania tzw. dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID). KID jest wystandaryzowanym dokumentem zawierającym kluczowe informacje na temat instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia Klienta.

  KID jest sporządzany oddzielnie dla każdego produktu, a jednolity format i treść dokumentu KID pozwala inwestorowi na porównanie wielu produktów oferowanych przez różne podmioty we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

  Klient składający zlecenie na instrument należący do kategorii PRIIP będzie każdorazowo otrzymywał komunikat z prośbą o potwierdzenie znajomości dostarczonej aktualnej wersji KID. W przypadku braku potwierdzenia w zleceniach składanych telefonicznie i przez internet Klient będzie mógł potwierdzić, że został poinformowany, iż dostarczenie KID przed złożeniem zlecenia nie jest możliwe oraz może odstąpić od złożenia zlecenia na czas niezbędny do zapoznania się z KID ale nie wyraża zgody na odstąpienie od złożenia zlecenia i zapozna się z dostarczonym KID niezwłocznie po złożeniu zlecenia.

  W takim przypadku dostarczenie KID odbywa się w zależności od udzielonej zgody na dostarczanie dokumentu KID za pośrednictwem strony internetowej w formie linka do dokumentu KID, gdy zgoda jest udzielona lub z przekierowaniem do oddziału Trigon Domu Maklerskiego S.A. w przypadku jej braku.

  Dla instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, aktualne dokumenty publikowane są na stronach: 

  XI. Kod LEI

  Informacja dotyczy tylko Klientów będących podmiotem prawnym.

  Każdy Klient będący podmiotem prawnym (wszystkie podmioty inne niż osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej) począwszy od dnia 3 stycznia 2018r. musi posiadać ważny kod LEI, którego brak uniemożliwi złożenie zleceń / dyspozycji.

  LEI wymaga corocznego opłacania i w przypadku braku wniesienia opłaty traci ważność. Więcej informacji znajduje się na naszej dedykowanej stronie LEI.

  XIII. Agent Trigon Domu Maklerskiego

  Informacja o agencie firmy inwestycyjnej wykonującym czynności pośrednictwa na rzecz Trigon Domu Maklerskiego S.A.

  Spółka Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie („Dom Maklerski”), adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000033118, NIP 676-10-44-221, o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) wynoszącym 13.500.000 zł, działająca na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 26 listopada 2002 r. Nr KPWiG 4021-21/2002/, informuje, że:

  Spółka Starfunds sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Agent”), adres: ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000515685, o kapitale zakładowym: 759.400 zł w pełni opłaconym, NIP: 7831714562,

  pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej i wykonuje następujące czynności pośrednictwa dotyczące usług maklerskich w imieniu Domu Maklerskiego:

  1. udzielanie informacji o produktach i usługach Domu Maklerskiego, w tym w szczególności prezentowanie oferty Domu Maklerskiego w zakresie zarządzania portfelem,
  2. zawieranie Umów inwestycyjnych,
  3. przyjmowanie i przekazywanie do Domu Maklerskiego zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  4. przyjmowanie oświadczeń dotyczących udzielenia, zmiany, odwołania pełnomocnictw związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski za pośrednictwem Agenta i przekazywanie ich do Domu Maklerskiego,
  5. polecanie Domu Maklerskiego klientom lub potencjalnym klientom Agenta, jako podmiotu świadczącego usługi maklerskie.

  Lista pracowników Starfunds sp. z o.o. uprawnionych do realizacji czynności agenta firmy inwestycyjnej w imieniu Domu Maklerskiego dostępna jest w siedzibie Domu Maklerskiego, pod numerami telefonicznego Biura Obsługi Klienta: 801 292 292. +48 126 292 292, +48 122 887 878 oraz adresem email: bok@trigon.pl

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami Trigon Dom Maklerski zobowiązany jest dokonać klasyfikacji Klientów, nadając każdemu z nich odpowiedni status: Klienta detalicznego, dla których zgodnie z zasadami dyrektywy MIFID przewidziany jest najwyższy poziom ochrony oraz Klienta Profesjonalnego lub Uprawnionego Kontrahenta, dla których przewidziane są odpowiednio niższe poziomy ochrony.

  Ponadto zwracamy uwagę, że informację o nadanej przez Trigon Dom Maklerski S.A. klasyfikacji Klienta, informację dotyczącą informacji rocznej dla Klienta oraz informację o potwierdzaniu transakcji, Klienci Trigon Dom Maklerski otrzymali w korespondencji listowej lub elektronicznej.