• • CRS

I. Co to jest CRS?

CRS (ang. Common Reporting Standard) czyli automatyczna wymiana informacji, która jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Standard CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji o rezydencjach podatkowych klientów prowadzonej między organami podatkowymi.

Działając w świetle przepisów CRS, instytucje finansowe, w tym Trigon Dom Maklerski S.A., zobowiązane są określić, gdzie jej klienci powinni płacić podatki. Wiąże się to z określeniem ich rezydencji podatkowej.

II. CRS w polskich przepisach

Aktem prawnym uprawniającym do wymiany informacji podatkowych z innymi krajami jest Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 694) (dalej jako „Ustawa”). Postanowienia Ustawy CRS, dotyczące zasad poszukiwania rachunków podlegających raportowaniu oraz przekazywania informacji o nich do organów podatkowych nowelizują formularz CRS dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

III. Obowiązki wynikające z CRS

  Główne obowiązki instytucji finansowej:

  • stosowanie procedur należytej staranności (czyli zasad weryfikacji rachunków finansowych i identyfikacji rachunków objętych obowiązkiem raportowania) oraz procedur sprawozdawczych (czyli zasad przekazywania informacji o rachunkach finansowych objętych obowiązkiem raportowania);
  • rejestrowanie czynności podejmowanych w ramach wykonywania w/w. obowiązków (przykładowo zarejestrowanie daty, rodzaju i opisu przeprowadzonej czynności, np. informacji o dacie sklasyfikowania rachunku lub odebrania od klienta oświadczenia);
  • gromadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywaniu w/w. obowiązków, w szczególności oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących i dowodów w postaci dokumentów (m.in. certyfikat rezydencji, dowód tożsamości, dokument rejestracyjny firmy, zbadane sprawozdanie finansowe).

  Na podstawie przepisów Ustawy, Trigon Dom Maklerski S.A. zobowiązany jest przede wszystkim do pozyskania od Klientów oświadczeń o ich rezydencji podatkowej dla celów CRS.

  Krajem rezydencji podatkowej jest kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze.

  Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj.:

  • posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce lub
  • przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni.

  Natomiast warunki powstania rezydencji podatkowej w innych państwach określa ustawodawstwo krajowe tych państw. Ponadto przy uwzględnieniu rezydencji podatkowej należy uwzględniać również postanowienia odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  W szczególnych przypadkach możliwe jest posiadanie więcej niż jednej rezydencji podatkowej.

  Obowiązki Klientów

  Posiadacz rachunku oraz w przypadku niektórych podmiotów także osoba kontrolująca (beneficjent rzeczywisty dla podmiotów) są obowiązani składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wskazane w Ustawie na każde żądanie instytucji finansowej. Ma to miejsce w szczególności podczas:

  • zawierania transakcji;
  • modyfikacji danych klienta.

  Dodatkowo posiadacz rachunku jest zobowiązany:

  • poinformować instytucję finansową o zmianie okoliczności, które mają wpływ na jego rezydencję podatkową w terminie 30 dni od zmiany tej okoliczności,
  • złożyć do instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

  Jakie informacje klient zobowiązany jest dostarczyć Domowi Maklerskiemu:

  Osoba fizyczna (w tym prowadząca działalność gospodarczą)

  • imię i nazwisko
  • aktualny adres zamieszkania
  • miejscowość i kraj urodzenia
  • data urodzenia/PESEL
  • seria i numer dokumentu tożsamości
  • kraj/kraje rezydencji podatkowej
  • numer identyfikacji podatkowej (ang. Tax Identification Number – TIN)
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo nazwa firmy, REGON i NIP.

  Osoby prawne

  • nazwa
  • adres siedziby
  • państwo/państwa rezydencji podatkowej
  • TIN dla każdego państwa rezydencji podatkowej
  • status oraz rodzaj posiadacza rachunku jako NFE (ang. Non-Financial Entity – podmiot niefinansowy), aktywny NFE albo pasywny NFE
  • imiona i nazwiska osób kontrolujących posiadacza rachunku będących osobami raportowanymi.

  Dodatkowo, w związku ze zmianami wynikającymi z Ustawy, klient ponosi odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia.

  Dodatkowe informacje dostępne są również na stronie OECD.