• • Rejestr akcjonariuszy

Trigon Dom Maklerski 9 Rejestr akcjonariuszy

Od 1 marca 2021 r. akcje mają formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy

• • 

Trigon Dom Maklerski S.A., jako podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, oferuje kompleksową usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią, że akcje spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają rejestracji w KDPW, mają mieć formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).

Dematerializacja akcji oznacza, że od 1 marca 2021 r. akcje nie mają formy dokumentu. Akcjonariuszem spółki jest osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy lub – w przypadku akcji zarejestrowanych w KDPW – posiadająca akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych.

 

Usługi realizowane przez Trigon Dom Maklerski S.A. w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy:

  • założenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych,
  • dokonywanie wpisów w rejestrze zgodnie z zasadami określonymi w ksh w związku ze zmianą stanu posiadania akcjonariuszy, ustanawianiem zabezpieczeń na akcjach, wykonywaniem blokad i innych,
  • udostępnianie informacji zawartych w rejestrze uprawnionym podmiotom,
  • wydawanie świadectw rejestrowych,
  • obsługa praw z papierów wartościowych w tym wypłata dywidendy (o ile statut emitenta nie stanowi inaczej), wydawanie informacji z rejestru przed walnym zgromadzeniem,
  • obsługa przymusowego wykupu akcji, konwersji akcji, podziału, zmiana wartości nominalnej,
  • przetwarzanie i zabezpieczanie danych gromadzonych w ramach rejestru akcjonariuszy,
  • wykonywanie innych czynności wymaganych od podmiotu prowadzącego rejestr przepisami ksh lub innymi przepisami prawa.

Trigon Dom Maklerski S.A. w ramach prowadzenia rejestru akcjonariuszy udostępnia dedykowaną aplikację umożliwiająca dostęp online do rejestru.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat świadczonej przez nas usługi rejestru akcjonariuszy i zapraszamy do skorzystania ze świadczonej przez nas usługi.

• • 
Informacje dla akcjonariuszy

• • 
Informacje dla emitentów

• • 
Logowanie do serwisu