• • FATCA

I. Co to jest FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to wprowadzona przez Stany Zjednoczone ustawa o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą, która nakłada na zagraniczne (w tym polskie) instytucje finansowe obowiązek informowania Urzędu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (IRS) o rachunkach prowadzonych na rzecz podatników amerykańskich.

II. Podstawa prawna umożliwiająca realizowanie wymogów FATCA

Trigon Dom Maklerski S.A. jako instytucja zobowiązana do wykonywania obowiązków wynikających z ustawodawstwa FATCA działa zgodnie z:

  • Umową z dnia 7 października 2014 r. zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
  • Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. 2015, poz. 1712), która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.
III. Wybrane działania Trigon Domu Maklerskiego S.A.

W celu wykonania obowiązków wynikających z FATCA, Trigon Dom Maklerski S.A. będzie identyfikować Klientów, którzy podlegają obowiązkom podatkowym w Stanach Zjednoczonych oraz będzie przekazywać właściwemu organowi podatkowemu wskazanemu przez Ministra Finansów informacje o rachunkach prowadzonych przez Trigon Dom Maklerski S.A. na rzecz Klienta, który:

  • został zweryfikowany jako szczególna osoba amerykańska,
  • został zweryfikowany jako pasywny niefinansowy podmiot zagraniczny, którego co najmniej jeden beneficjent rzeczywisty jest obywatelem Stanów Zjednoczonych lub rezydentem Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych,
  • odmówił przedstawienia Trigon Domowi Maklerskiemu S.A. informacji lub oświadczenia umożliwiającego jego należytą weryfikację zgodnie z ustawodawstwem FATCA.
IV. Oświadczenia Klientów Trigon Domu Maklerskiego składane w związku z FATCA

Klient będący osobą fizyczną (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), który otwarł rachunek w Trigon Domu Maklerskim S.A. pomiędzy dniem 1 lipca 2014 r. a dniem 30 listopada 2015 r., otrzyma od Trigon Domu Maklerskiego S.A. formularz z żądaniem jego wypełnienia, na którym powinien złożyć oświadczenie dotyczące posiadanego obywatelstwa Stanów Zjednoczonych lub rezydencji podatkowej w Stanach Zjednoczonych.

Klient będący osobą fizyczną (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), otwierający rachunek w Trigon Domu Maklerskim S.A. w dniu 1 grudnia 2015 r. lub po tej dacie wraz z umową i dokumentacją dotyczącą otwieranego rachunku otrzyma od Trigon Domu Maklerskiego S.A. właściwy formularz z żądaniem jego wypełnienia, na którym powinien złożyć oświadczenie dotyczące posiadanego obywatelstwa Stanów Zjednoczonych lub rezydencji podatkowej w Stanach Zjednoczonych.

Klient będący podmiotem (osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) który otwarł rachunek w Trigon Domu Maklerskim S.A. pomiędzy dniem 1 lipca 2014 r. a dniem 30 listopada 2015 r., otrzyma od Trigon Domu Maklerskiego S.A. formularz z żądaniem jego wypełnienia, na którym powinien złożyć oświadczenie dotyczącego posiadanego statusu FATCA.

Klient będący podmiotem (osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), otwierający rachunek w Trigon Domu Maklerskim S.A. w dniu 1 grudnia 2015 r. lub po tej dacie, wraz z umową i dokumentacją dotyczącą otwieranego rachunku otrzyma od Trigon Domu Maklerskiego S.A. właściwy formularz z żądaniem jego wypełnienia, na którym powinien złożyć oświadczenie dotyczące posiadanego statusu FATCA.

V. Wybrane sankcje dotyczące Klientów wynikające z ustawodastwa FATCA

Klient składa oświadczenia określone w pkt IV. pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klient jest zobowiązany do aktualizacji złożonego oświadczenia, w przypadku zmiany okoliczności wpływających na jego aktualność oraz zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.

W stosunku do Klienta, który otwarł w Trigon Domu Maklerskim S.A. rachunek pomiędzy dniem 1 lipca 2014 r. a dniem 30 listopada 2015 r, a który nie złożył odpowiedniego oświadczenia określonego w pkt IV. do dnia 1 grudnia 2016 r., Trigon Dom Maklerski S.A. będzie zobowiązany do zablokowania rachunku posiadanego przez Klienta. Blokada rachunku będzie polegała na uniemożliwieniu Klientowi dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na tym rachunku.

Trigon Dom Maklerski S.A. został zarejestrowany na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (IRS) i posiada następujący status FATCA:

Nazwa   TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.
Jurysdykcja    POLSKA – MODEL 1 IGA
GIIN    JMP5EK.00000.LE.616
STATUS    Reporting Model 1 FFI