• • Regulacje

Regulaminy i tabele opłat
• 

• • 
Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz świadczenia innych powiązanych usług maklerskich.

• • • 
Tabela prowizji i opłat 

Tabela prowizji i opłat za świadczenie usług maklerskich.

Prowizje brokerskie określone w Tabeli prowizji i opłat jako „negocjowane”, ustalane są w porozumieniu z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi, gdzie ustalając ich wysokość Dom Maklerski uwzględnia, złożoność świadczonej usługi, zakładany zakres prac związanych z jej niestandardowym charakterem, zaś w przypadku zleceń pakietowych, wartości zlecenia, rodzaj instrumentu finansowego, którego zlecenie dotyczy oraz poziom określonej przez Klienta ceny wykonania zlecenia.

Ilekroć Tabela prowizji i opłat odnosi się do repozytorium transakcji, należy przez to rozumieć repozytorium transakcji prowadzone przez KDPW_CCP S.A. oraz obowiązujące w ramach niego stawki opłat i prowizji, publikowane w serwisie internetowym KDPW CCP S.A.

Ilekroć Tabela prowizji i opłat odnosi się do stawek opłat i prowizji KDPW S.A., należy przez to rozumieć tabelę opłat i prowizji KDPW S.A. publikowaną w serwisie internetowym KDPW_CCP S.A.

Bank przyjmując wpłaty gotówkowe Klienta może pobierać opłaty zgodnie z obowiązująca w danym banku tabelą opłat i prowizji, z którą klient powinien się zapoznać przed dokonaniem wpłaty.

• • 
Regulamin sporządzania analiz i rekomendacji

Regulamin świadczenia usług w zakresie sporządzania Analiz i Rekomendacji.

• • 

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących instrumentów finansowych przez Trigon Dom Maklerski S.A.

• • • 
Regulamin rejestru akcjonariuszy

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski.

• • • 
Regulamin depozytu

Regulamin depozytu instrumentów rynku niepublicznego.

• • • 
Tabela opłat i prowizji dla prowadzenia depozytu

Tabela prowizji i opłat z tytułu świadczenia usług oraz realizacji czynności i operacji związanych z prowadzeniem depozytu instrumentów rynku niepublicznego.  

Formularze i oświadczenia
• 

• • 
Formularze

Wykaz przydatnych formularzy i oświadczeń.

• • 
Oświadczenia PEP

Oświadczenie PEP dotyczące osób zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.

Regulacje unijne
• 

• • • 
RODO

Trigon Dom Maklerski przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

• • • 
MIFID II

Trigon Dom Maklerski wdrożył pakiet regulacji przyjętych przez Parlament Europejski w 2014 roku, obejmujący Dyrektywę oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych, jak również europejskie i krajowe przepisy wykonawcze.

• • • 
EMIR

Trigon Dom Maklerski wdrożył Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

• • • 
FATCA

Trigon Dom Maklerski wdrożył ustawę wprowadzoną przez Stany Zjednoczone, która nakłada na zagraniczne (w tym polskie) instytucje finansowe obowiązek informowania Urzędu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (IRS) o rachunkach prowadzonych na rzecz podatników amerykańskich.

• • • 
CRS

Trigon Dom Maklerski wdrożył standard CRS, który ma pomóc przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Działając w świetle przepisów CRS, instytucje finansowe, w tym Trigon Dom Maklerski, zobowiązane są określić, gdzie jej klienci powinni płacić podatki. Wiąże się to z określeniem ich rezydencji podatkowej.

• • • 
Regulacje S / Osoby amerykańskie

Zastrzeżenia dotyczące obrotu akcjami podlegającymi ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych.

Inne regulacje
• 

• • 
Reklamacje

Trigon Dom Maklerski wprowadził i stosuje postanowienia ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego.

• • 
ESG

Informacje dotyczące działań w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

• • 
Polityka prywatności

Informacje o plikach cookies i zbieranych za ich pomocą danych.

• • 
Nota prawna

Zastrzeżenia prawne i wyłączenia odpowiedzialności.

Materiały informacyjne i komunikacja
• 

• • 
Ład korporacyjny

Zbiór zasad określających relacje instytucji nadzorowanych, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

• • 
Polityka stałych oraz zmiennych składników wynagradzania

Trigon Dom Maklerski wdrożył i implementuje Politykę stałych oraz zmiennych składników wynagrodzeń osób o istotnym znaczeniu dla profilu ryzyka.

• • 
Raporty finansowe i adekwatność kapitałowa

Sprawozdania finansowe, adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem.

• • 
Komunikacja z akcjonariuszami

Informacje dla Akcjonariuszy Trigon Domu Maklerskiego S.A.