• • RODO/GDPR

Trigon Dom Maklerski S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
KRS: 0000033118, NIP: 676-10-44-221, REGON: 001270919 ;

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego przetwarzania Państwa danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Szymon Szuszwalak, kontakt poprzez e-mail: dpo@trigon.pl;

3. Państwa dane przetwarzamy w postaci danych identyfikacyjnych, adresowych, kontaktowych oraz finansowych, zgodnie z następującymi celami:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrzenia reklamacji, wniosków i odwołań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • działań zmierzających do wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji zgody na marketing produktów własnych jeżeli została wyrażona (art. 6 ust 1 lit. a RODO);

4. Odbiorcami Państwa danych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5. Przetwarzane dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, przedstawiciela ustawowego, mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedsiębiorcy (w stosunku do którego pozostają Państwo beneficjentem rzeczywistym), pracodawcy, strony umowy zawartej z Trigon oraz ze źródeł powszechnie dostępnych (Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON itp.).

6. Podanie przez Państwa danych nie jest obowiązkowe. Jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy, świadczenia usług lub rozpatrzenia wniosku/reklamacji/odwołania.

7. W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i „bycia zapomnianym”;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda taka została udzielona;

Realizacja przysługujących Państwu praw może zostać ograniczona, jeżeli odrębne przepisy nas do tego zobowiązują. Niemniej jednak każde Państwa żądanie zostanie potraktowane przez Trigon indywidualnie i z należytą uwagą.

8. Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres:

 • obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2103 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych, i firm inwestycyjnych (..);
 • obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa;

9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem to istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

10. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich;

11. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania;

Ponadto Trigon pragnie zapewnić, że przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokładamy staranności, aby zapewnić należytą ochronę. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Pracownicy odbywają szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych, w tym z ochrony danych osobowych i tajemnicy maklerskiej. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Trigon objęte są tajemnicą maklerską, zgodnie z którą Trigon oraz osoby w nim zatrudnione obowiązane są zachować tajemnicę maklerską, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności maklerskich, uzyskanych w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy.

Pobierz dokument w PDF

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO Trigon

Trigon processes personal data in accordance with applicable laws and regulations on personal data protection and makes every effort to ensure the safety and protection of personal data during processing.

Information on the Processing of Personal Data (GDPR)

Dear Sir/Madam,

1. The data Controller of your personal data is:

Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna, Mogilska Street 65, 31-545 Kraków
KRS (National Court Register): 0000033118, NIP (Tax Identification Number): 676-10-44-221, REGON (Business Statistical Number): 001270919;

2. To ensure your data’s safety and proper processing, we have designated a Data Protection Officer. This person is Szymon Szuszwalak; you can contact him via email at dpo@trigon.pl;

3. We process your data in the form of identification, address, contact, and financial data for the following purposes:

 • conclusion and execution of the service contract (art. 6 (1) (b) GDPR);
 • consideration of complaints, applications, and appeals (art. 6 (1) (f) GDPR);
 • pursuing potential claims (art. 6 (1) (f) GDPR);
 • fulfillment of law obligations (art. 6 (1) (c) GDPR);
 • actions aimed at detecting and limiting financial abuses and ensuring the safety of clients’ stored financial resources (art. 6 (1) (c) GDPR);
 • execution of consent to the marketing of own products if given (art. 6 (1) (a) GDPR);

4. The recipients of your data are exclusively entities authorized to receive them under generally applicable laws;

5. We obtain the processed data directly from you, your legal representative, principal (in the case of granted power of attorney), entrepreneur (for whom you are the beneficial owner), employer, the party of the contract concluded with Trigon, and from publicly available sources (National Court Register, Central Registration and Information on Business, REGON, etc.);

6. Providing your data is not mandatory. However, refusal to provide them will result inability to sign a contract, provide services, or consider an application/complaint/appeal;

7. In relation with our processing of data, you have the following rights:

 • right to access your own data, their correction, portability, and deletion;
 • restriction of processing, objection, and the “right to be forgotten”;
 • withdrawal of consent to processing if such consent has been given; Your rights may be restricted if separate regulations oblige us to do so. Nonetheless, each of your requests will be treated by Trigon individually and with due attention.

8. We will process your data for the period:

 • of the contract’s validity, and after its termination for the period during which claims related to the contract can be pursued;
 • specified in Regulation (EU) No 575/2103 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms (..);
 • of the validity of the granted power of attorney, and after its expiration, in accordance with the obligation arising from legal provisions;

9. If you believe that we process data contrary to the law, you can lodge a complaint with supervisory authority – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. However, we encourage you to contact our Data Protection Officer first.

10. We do not transfer your personal data to third countries.

11. We do not process your data automatically and do not perform profiling.

In addition, Trigon wants to ensure that we process data in accordance with applicable legal regulations. We are careful to ensure proper protection. For this purpose, we have implemented appropriate technical and organizational measures. Employees undergo training in the field of security of protected information, including personal data protection and brokerage secrecy. Moreover, all information concerning the Client-Trigon relationship is covered by brokerage secrecy, according to which Trigon and its employees are obliged to maintain brokerage secrecy.

Download in PDF

   Information on the processing of personal data (GDPR Trigon)