• • RODO

Trigon Dom Maklerski S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
KRS: 0000033118, NIP: 676-10-44-221, REGON: 001270919 ;

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego przetwarzania Państwa danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Szymon Szuszwalak, kontakt poprzez e-mail: dpo@trigon.pl;

3. Państwa dane przetwarzamy w postaci danych identyfikacyjnych, adresowych, kontaktowych oraz finansowych, zgodnie z następującymi celami:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozpatrzenia reklamacji, wniosków i odwołań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • działań zmierzających do wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji zgody na marketing produktów własnych jeżeli została wyrażona (art. 6 ust 1 lit. a RODO);

4. Odbiorcami Państwa danych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

5. Przetwarzane dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, przedstawiciela ustawowego, mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedsiębiorcy (w stosunku do którego pozostają Państwo beneficjentem rzeczywistym), pracodawcy, strony umowy zawartej z Trigon oraz ze źródeł powszechnie dostępnych (Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON itp.).

6. Podanie przez Państwa danych nie jest obowiązkowe. Jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy, świadczenia usług lub rozpatrzenia wniosku/reklamacji/odwołania.

7. W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, przeniesienia i usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i „bycia zapomnianym”;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda taka została udzielona;

Realizacja przysługujących Państwu praw może zostać ograniczona, jeżeli odrębne przepisy nas do tego zobowiązują. Niemniej jednak każde Państwa żądanie zostanie potraktowane przez Trigon indywidualnie i z należytą uwagą.

8. Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres:

 • obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2103 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych, i firm inwestycyjnych (..);
 • obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa;

9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem to istnieje możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

10. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich;

11. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania;

Ponadto Trigon pragnie zapewnić, że przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokładamy staranności, aby zapewnić należytą ochronę. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Pracownicy odbywają szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji chronionych, w tym z ochrony danych osobowych i tajemnicy maklerskiej. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – Trigon objęte są tajemnicą maklerską, zgodnie z którą Trigon oraz osoby w nim zatrudnione obowiązane są zachować tajemnicę maklerską, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności maklerskich, uzyskanych w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy.

Pobierz dokument w PDF

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO Trigon