Rynek niepubliczny

Należymy do ścisłej czołówki domów maklerskich realizujących projekty związane z instrumentami rynku niepublicznego.

• • 

Rejestr Akcjonariuszy

Trigon Dom Maklerski S.A. oferuje kompleksową usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych. W ramach prowadzenia rejestru akcjonariuszy udostępniamy dedykowaną aplikację umożliwiająca dostęp online do rejestru.

  Dowiedz się więcej o usłudze Rejestr Akcjonariuszy

  Pośrednik Rejestracyjny

  Trigon Dom Maklerski S.A. jest bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., posiada wymagane uprawnienia i odpowiednie doświadczenie w dokonywaniu czynności właściwych dla pośrednika rejestracyjnego w rozumieniu regulacji KDPW.

  Trigon oferuje pełen zakres czynności w ramach pełnienia funkcji pośrednika rejestracyjnego, w tym mi.in:

  • złożenia instrukcji rozliczeniowych w celu przeniesienia akcji z konta ewidencyjnego domu maklerskiego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) otwartego w związku z wykonywaniem funkcji pośrednika rejestracyjnego, na odpowiednie konta ewidencyjne prowadzone dla uczestników KDPW prowadzących rachunki dla uprawnionych z akcji w odpowiednim typie uczestnictwa
  • przekazania uczestnikom KDPW danych na temat uprawnionych z akcji, o ile przekazanie takich danych będzie możliwe zgodnie z przepisami prawa i oświadczeniami złożonymi przez uprawnionych z akcji
  • wskazania numeru konta podmiotowego domu maklerskiego w funkcji pośrednika rejestracyjnego
  • podpisania w charakterze pośrednika rejestracyjnego listu księgowego lub aneksu do takiego listu (uprzednio podpisanego przez emitenta).
  Agent Emisji

  1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Poprzez art. 7a wprowadzono do Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi pojęcie „Agenta Emisji” oraz zdefiniowano rolę podmiotu wykonującego tę funkcję w procesie emisji i rejestracji papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”).

  Dla nowych emisji obligacji, listów zastawnych, które nie są emitowane w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO, a także certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, konieczne będzie skorzystanie z usług Agenta Emisji oraz rejestracja i obsługa emisji w KDPW.

   Pełnienie funkcji Agenta Emisji dla instrumentów rynku niepublicznego (obligacje, certyfikaty inwestycyjne) obejmuje:

  • weryfikację wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych wynikających z przepisów prawa;
  • weryfikację zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych wynikającymi z przepisów prawa;
  • weryfikację spełniania przez papiery wartościowe oraz przez emitenta warunków rejestracji w KDPW;
  • utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych;
  • pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w KDPW.

  Rejestracja papierów wartościowych w KDPW będzie wykonywana na koncie sponsora emisji.

  Trigon może świadczyć również funkcję Agenta Płatniczego (rola fakultatywna), za pośrednictwem którego może odbywać się obsługa zdarzeń korporacyjnych związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych rejestrowanych w KDPW.

  Transakcje Brokerskie

  Trigon Dom Maklerski S.A. oferuje usługi w zakresie pośrednictwa w transakcjach akcji na rynku niepublicznym.

  W naszym przekonaniu współpraca z Trigon Domem Maklerskim S.A. przy realizacji transakcji pozwoli osiągnąć następujące cele:

  • Bezpieczeństwo organizacyjne przeprowadzanych transakcji poprzez zapewnienie maksymalnej efektywności obsługi realizowanej przez Dom Maklerski.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przeprowadzanych transakcji poprzez prawne zabezpieczenie skuteczności przeprowadzanych transakcji
  • Rzetelne zabezpieczenie interesów stron transakcji oparte na zagwarantowaniu pełnej poufności danych i informacji uzyskanych przed i w trakcie realizacji transakcji, jak również na zapewnieniu najwyższego profesjonalnego poziomu obsługi i dochowaniu najwyższej staranności przy wykonywaniu zleconych czynności w ramach obsługi prowadzonej przez Trigon Dom Maklerski S.A.

   Zakres czynności Trigon Domu Maklerskiego S.A. związanych z transakcjami brokerskimi:

  • przygotowanie oraz opracowanie koncepcji organizacyjno-prawnej procesu w zakresie odpowiadającym charakterowi określonej transakcji
  • współpraca dotycząca ustalenia prawidłowych warunków sprzedaży akcji, w szczególności z uwzględnieniem postanowień statutu spółki oraz warunków uzgodnionych przez strony transakcji
  • opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji
  • zawarcie transakcji na podstawie przyjętych zleceń kupna i zleceń sprzedaży akcji
  • rozliczenie zgodnie z warunkami transakcji.