Rynek niepubliczny

Należymy do ścisłej czołówki domów maklerskich realizujących projekty związane z instrumentami rynku niepublicznego.

• • 

• • •  Rejestr akcjonariuszy

Trigon Dom Maklerski S.A. oferuje kompleksową usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych. W ramach prowadzenia rejestru akcjonariuszy udostępniamy dedykowaną aplikację umożliwiająca dostęp online do rejestru.

  Dowiedz się więcej o usłudze Rejestr Akcjonariuszy

  • • •  Pośrednik rejestracyjny

   Trigon Dom Maklerski S.A. jest bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., posiada wymagane uprawnienia i odpowiednie doświadczenie w dokonywaniu czynności właściwych dla pośrednika rejestracyjnego w rozumieniu regulacji KDPW.

  Trigon oferuje pełen zakres czynności w ramach pełnienia funkcji pośrednika rejestracyjnego, w tym mi.in:

  • złożenia instrukcji rozliczeniowych w celu przeniesienia akcji z konta ewidencyjnego domu maklerskiego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) otwartego w związku z wykonywaniem funkcji pośrednika rejestracyjnego, na odpowiednie konta ewidencyjne prowadzone dla uczestników KDPW prowadzących rachunki dla uprawnionych z akcji w odpowiednim typie uczestnictwa
  • przekazania uczestnikom KDPW danych na temat uprawnionych z akcji, o ile przekazanie takich danych będzie możliwe zgodnie z przepisami prawa i oświadczeniami złożonymi przez uprawnionych z akcji
  • wskazania numeru konta podmiotowego domu maklerskiego w funkcji pośrednika rejestracyjnego
  • podpisania w charakterze pośrednika rejestracyjnego listu księgowego lub aneksu do takiego listu (uprzednio podpisanego przez emitenta).

  • • •  Agent emisji

  Składa się z rynku kasowego oraz rynku instrumentów pochodnych. Rynek kasowy dedykowany jest dla emitentów o wartości rynkowej przekraczającej 15 mln EUR.

  Zarówno na rynku kasowym jak i terminowym zajmujemy czołowe pozycje wśród animatorów, jeśli chodzi o aktywność. Posiadanie animatora obrotu na tym rynku umożliwia spółce przystąpienie do Programu Wspierania Płynności, dzięki czemu emitent uchroni się przed marginalizacją spółki w oczach potencjalnych inwestorów.

  Niezależnie od przystąpienia do PWP dbamy o wszystkie mierniki płynności naszych klientów, od których zależy sukces ewentualnych przyszłych emisji instrumentów finansowych.

  • • •  Transakcje brokerskie

  Trigon Dom Maklerski S.A. oferuje usługi w zakresie pośrednictwa w transakcjach akcji na rynku niepublicznym.

  W naszym przekonaniu współpraca z Trigon Domem Maklerskim S.A. przy realizacji transakcji pozwoli osiągnąć następujące cele:

  • Bezpieczeństwo organizacyjne przeprowadzanych transakcji poprzez zapewnienie maksymalnej efektywności obsługi realizowanej przez Dom Maklerski.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przeprowadzanych transakcji poprzez prawne zabezpieczenie skuteczności przeprowadzanych transakcji
  • Rzetelne zabezpieczenie interesów stron transakcji oparte na zagwarantowaniu pełnej poufności danych i informacji uzyskanych przed i w trakcie realizacji transakcji, jak również na zapewnieniu najwyższego profesjonalnego poziomu obsługi i dochowaniu najwyższej staranności przy wykonywaniu zleconych czynności w ramach obsługi prowadzonej przez Trigon Dom Maklerski S.A.

   Zakres czynności Trigon Domu Maklerskiego S.A. związanych z transakcjami brokerskimi:

  • przygotowanie oraz opracowanie koncepcji organizacyjno-prawnej procesu w zakresie odpowiadającym charakterowi określonej transakcji
  • współpraca dotycząca ustalenia prawidłowych warunków sprzedaży akcji, w szczególności z uwzględnieniem postanowień statutu spółki oraz warunków uzgodnionych przez strony transakcji
  • opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji
  • zawarcie transakcji na podstawie przyjętych zleceń kupna i zleceń sprzedaży akcji
  • rozliczenie zgodnie z warunkami transakcji.