Rynek niepubliczny

Należymy do ścisłej czołówki domów maklerskich realizujących projekty związane z instrumentami rynku niepublicznego.

• • 

Rejestr Akcjonariuszy

Trigon Dom Maklerski S.A. oferuje kompleksową usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią, że akcje spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają rejestracji w KDPW, mają mieć formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).

Dematerializacja akcji oznacza, że od 1 marca 2021 r. akcje nie mają formy dokumentu. Akcjonariuszem spółki jest osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy lub – w przypadku akcji zarejestrowanych w KDPW – posiadająca akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych.

Usługi realizowane przez Trigon Dom Maklerski S.A. w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy

 • założenie i prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych
 • dokonywanie wpisów w rejestrze zgodnie z zasadami określonymi w ksh w związku ze zmianą stanu posiadania akcjonariuszy, ustanawianiem zabezpieczeń na akcjach, wykonywaniem blokad i innych
 • udostępnianie informacji zawartych w rejestrze uprawnionym podmiotom
 • wydawanie świadectw rejestrowych
 • obsługa praw z papierów wartościowych w tym wypłata dywidendy (o ile statut emitenta nie stanowi inaczej), wydawanie informacji z rejestru przed walnym zgromadzeniem
 • obsługa przymusowego wykupu akcji, konwersji akcji, podziału, zmiana wartości nominalnej
 • przetwarzanie i zabezpieczanie danych gromadzonych w ramach rejestru akcjonariuszy
 • wykonywanie innych czynności wymaganych od podmiotu prowadzącego rejestr przepisami
  ksh lub innymi przepisami prawa.

Trigon Dom Maklerski S.A. w ramach prowadzenia rejestru akcjonariuszy udostępnia dedykowaną aplikację umożliwiająca dostęp online do rejestru.

Sprawdź naszą ofertę

Pośrednik Rejestracyjny

Trigon Dom Maklerski S.A. jest bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., posiada wymagane uprawnienia i odpowiednie doświadczenie w dokonywaniu czynności właściwych dla pośrednika rejestracyjnego w rozumieniu regulacji KDPW.

Trigon oferuje pełen zakres czynności w ramach pełnienia funkcji pośrednika rejestracyjnego, w tym mi.in:

 • złożenia instrukcji rozliczeniowych w celu przeniesienia akcji z konta ewidencyjnego domu maklerskiego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) otwartego w związku z wykonywaniem funkcji pośrednika rejestracyjnego, na odpowiednie konta ewidencyjne prowadzone dla uczestników KDPW prowadzących rachunki dla uprawnionych z akcji w odpowiednim typie uczestnictwa
 • przekazania uczestnikom KDPW danych na temat uprawnionych z akcji, o ile przekazanie takich danych będzie możliwe zgodnie z przepisami prawa i oświadczeniami złożonymi przez uprawnionych z akcji
 • wskazania numeru konta podmiotowego domu maklerskiego w funkcji pośrednika rejestracyjnego
 • podpisania w charakterze pośrednika rejestracyjnego listu księgowego lub aneksu do takiego listu (uprzednio podpisanego przez emitenta).
Agent Emisji

1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Poprzez art. 7a wprowadzono do Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi pojęcie „Agenta Emisji” oraz zdefiniowano rolę podmiotu wykonującego tę funkcję w procesie emisji i rejestracji papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”).

Dla nowych emisji obligacji, listów zastawnych, które nie są emitowane w drodze oferty publicznej i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO, a także certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, konieczne będzie skorzystanie z usług Agenta Emisji oraz rejestracja i obsługa emisji w KDPW.

 Pełnienie funkcji Agenta Emisji dla instrumentów rynku niepublicznego (obligacje, certyfikaty inwestycyjne) obejmuje:

 • weryfikację wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych wynikających z przepisów prawa;
 • weryfikację zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych wynikającymi z przepisów prawa;
 • weryfikację spełniania przez papiery wartościowe oraz przez emitenta warunków rejestracji w KDPW;
 • utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych;
 • pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w KDPW.

Rejestracja papierów wartościowych w KDPW będzie wykonywana na koncie sponsora emisji.

Trigon może świadczyć również funkcję Agenta Płatniczego (rola fakultatywna), za pośrednictwem którego może odbywać się obsługa zdarzeń korporacyjnych związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych rejestrowanych w KDPW.

Transakcje Brokerskie

Trigon Dom Maklerski S.A. oferuje usługi w zakresie pośrednictwa w transakcjach akcji na rynku niepublicznym.

W naszym przekonaniu współpraca z Trigon Domem Maklerskim S.A. przy realizacji transakcji pozwoli osiągnąć następujące cele:

 • Bezpieczeństwo organizacyjne przeprowadzanych transakcji poprzez zapewnienie maksymalnej efektywności obsługi realizowanej przez Dom Maklerski.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przeprowadzanych transakcji poprzez prawne zabezpieczenie skuteczności przeprowadzanych transakcji
 • Rzetelne zabezpieczenie interesów stron transakcji oparte na zagwarantowaniu pełnej poufności danych i informacji uzyskanych przed i w trakcie realizacji transakcji, jak również na zapewnieniu najwyższego profesjonalnego poziomu obsługi i dochowaniu najwyższej staranności przy wykonywaniu zleconych czynności w ramach obsługi prowadzonej przez Trigon Dom Maklerski S.A.

 Zakres czynności Trigon Domu Maklerskiego S.A. związanych z transakcjami brokerskimi:

 • przygotowanie oraz opracowanie koncepcji organizacyjno-prawnej procesu w zakresie odpowiadającym charakterowi określonej transakcji
 • współpraca dotycząca ustalenia prawidłowych warunków sprzedaży akcji, w szczególności z uwzględnieniem postanowień statutu spółki oraz warunków uzgodnionych przez strony transakcji
 • opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji
 • zawarcie transakcji na podstawie przyjętych zleceń kupna i zleceń sprzedaży akcji
 • rozliczenie zgodnie z warunkami transakcji.