Trigon Dom Maklerski 9 Rejestr akcjonariuszy 9 Dematerializacja akcji

Dematerializacja akcji

Przepisy Kodeksu spółek handlowych, stanowią, że akcje na okaziciela oraz akcje imienne spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają rejestracji w KDPW, mają mieć formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1798 z późniejszymi zmianami).

1 marca 2021 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych weszły w życie w pełnym zakresie. Dematerializacja akcji oznacza, że z dniem 1 marca 2021 r. akcje mają formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy.

Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji z mocy ustawy utraciły swoją moc prawną. Akcje podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawnione podmioty (np. domy maklerskie) lub w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Akcjonariuszem spółki jest osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy lub – w przypadku akcji zarejestrowanych w KDPW – posiadająca akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych.

Spółki publiczne, których nie wszystkie akcje zostały zarejestrowane w KDPW, powinny były dokonać ich rejestracji w KDPW. Rejestracja akcji wykonywana jest przy współpracy z domem maklerskim świadczącym funkcję Pośrednika Rejestracyjnego.