• • Ład korporacyjny

Trigon Dom Maklerski 9 Regulacje 9 Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania przez Trigon Dom Maklerski S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd Trigon Domu Maklerskiego S.A. (dalej: „Dom Maklerski”) po zapoznaniu się z celami i postanowieniami dokumentu o nazwie „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego z dniem 22 lipca 2014 roku (dalej: „Zasady Ładu Korporacyjnego”) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, większościowego akcjonariusza Domu Maklerskiego oraz innych uprawnionych jednostek organizacyjnych Domu Maklerskiego niniejszym oświadcza, że podjął decyzję kierunkową o przyjęciu do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego z dniem 1 stycznia 2015 r.

Jednocześnie Zarząd Domu Maklerskiego informuje, że ze względu na doniosłość wybranych zapisów ujętych w Zasadach Ładu Korporacyjnego oraz zważywszy na konieczność zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Domu Maklerskiego, a także mając na uwadze upływ kadencji członków organów statutowych Domu Maklerskiego, wdrożenie części postanowień wyrażonych w Zasadach Ładu Korporacyjnego zostanie podjęte na przestrzeni 2015 roku.

Kontakt do komórki audytu: audyt@trigon.pl

Kontakt do komórki compliance: compliance@trigon.pl

tel.: +48 22 330 11 11
fax: +48 22 330 11 12