16.11.2022

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73, art. 74. i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie w Sprawie Wezwań”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks Cywilny”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem akcjonariusze, do których jest skierowane niniejsze Zaproszenie, według własnego uznania powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

Zaproszenie podlega realizacji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zaproszenie nie może być traktowane jako podstawa do realizacji czynności w nim wskazanych.

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i wyemitowanych przez Spółkę akcji, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki. Akcjonariusze powinni również dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

NETWISE S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. ul. Szamocka 8, 01-728 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426913)
(„Spółka”)

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI NETWISE S.A.

 1. Akcje Nabywane

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLNETWS00017, które reprezentują 2,46% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 2,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nabywane”, a każda z nich „Akcja Nabywana”).

Jedna Akcja Nabywana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

 1. Podmiot zapraszający do składania ofert sprzedaży oraz nabywający Akcje Nabywane

Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki jest Spółka („Podmiot Zapraszający”).

Podmiotem nabywającym akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest Podmiot Zapraszający.

Na dzień sporządzenia niniejszego Zaproszenia Podmiot Zapraszający posiada 2 675 akcji własnych, które reprezentują 0,26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 0,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych.

 1. Cena Zakupu

Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanej w ramach niniejszego Zaproszenia wynosi 35,0 zł (trzydzieści pięć złotych) za jedną Akcję Nabywaną („Cena Zakupu”).

 1. Podmiot pośredniczący w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu niniejszego Zaproszenia jest:

Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
Telefon: + 48 22 330 11 11
Faks: + 48 22 330 11 12
www.trigon.pl
(„Dom Maklerski”)

 1. Harmonogram Zaproszenia
Publikacja niniejszego Zaproszenia: 16 listopada 2022
Data rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży („Data Rozpoczęcia”): 21 listopada 2022
Data zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży („Data Zakończenia”): 2 grudnia 2022

(do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Przewidywana data przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza alternatywnym systemem obrotu oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW („Data Transakcji”)  

7 grudnia 2022

Podmiot Zapraszający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego Zaproszenia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również do zmiany terminów dotyczących niniejszego Zaproszenia, wskazanych powyżej, w tym przedłużenia okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W przypadku odstąpienia przez Podmiot Zapraszający od niniejszego Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, wskazanych powyżej, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, jak również opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

 1. Podmioty uprawnione do składania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych w odpowiedzi na Zaproszenie

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie („Oferty Sprzedaży”) są wszyscy akcjonariusze Spółki, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach zbiorczych będą zapisane akcje Spółki w chwili przyjmowania danej Oferty Sprzedaży („Akcjonariusze”).

Akcje Spółki oferowane do nabycia w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń (w szczególności zastawu zwykłego, skarbowego, rejestrowego lub finansowego, zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, opcji, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa albo jakiekolwiek innego prawa, obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym).

 1. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami banków lub firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje Nabywane, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach Nabywanych, w szczególności z zasadami i terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub bank, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub banki za dokonanie powyższych czynności.

W Dacie Rozpoczęcia Dom Maklerski otworzy rejestr, w którym, do Daty Zakończenia, będą zapisywane złożone przez Akcjonariuszy Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

Akcjonariusze chcący złożyć Ofertę Sprzedaży powinni złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje Nabywane, Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji Nabywanych z terminem ważności do Daty Transakcji. Oferta Sprzedaży, wraz z powyższą dyspozycją blokady Akcji Nabywanych powinny zostać złożone na formularzu, który został przekazany podmiotom prowadzącym rachunek papierów wartościowych przez Dom Maklerski. W szczególności Akcjonariusz posiadający Akcje Nabywane powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych w celu potwierdzenia procedury, terminów oraz miejsc, w których ten podmiot przyjmuje Oferty Sprzedaży.

W przypadku w jakim Akcje Nabywane zapisane są na rachunku prowadzonym przez bank depozytariusza lub na rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank depozytariusza Akcjonariusz powinien złożyć Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji Nabywanych z terminem ważności do Daty Transakcji w podmiocie, z którym zawarł umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń.

Powyżej wskazany podmiot przekazuje dyspozycję blokady do banku depozytariusza prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, a bank depozytariusz następnie potwierdza podmiotowi, z którym Akcjonariusz którym zawarł umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń fakt ustanowienia blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

Podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży przekazuje Akcjonariuszowi potwierdzenie jej przyjęcia.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne. Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Oferty Sprzedaży albo do dnia odwołania Oferty Sprzedaży. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży. Transakcje będą skuteczne wyłącznie w stosunku do akcji Spółki oferowanych w Ofercie Sprzedaży w sposób spełniający warunki opisane w niniejszym Zaproszeniu. Dom Maklerski oraz Podmiot Zapraszający nie ponoszą odpowiedzialności względem Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży za szkody poniesione przez Akcjonariusza w związku z nieprzesłaniem przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza informacji o Ofercie Sprzedaży złożonej przez tego Akcjonariusza do Domu Maklerskiego.

Komplet formularzy niezbędnych do złożenia Oferty Sprzedaży przez Akcjonariuszy został przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na których są zapisane Akcje Nabywane, mogą pobierać prowizje lub opłaty za przeniesienie akcji Spółki na rzecz Podmiotu Zapraszającego tytułem sprzedaży, jak również z tytułu innych czynności dokonywanych przez ten podmiot w związku ze sprzedażą akcji Spółki na rzecz Podmiotu Zapraszającego, stosownie do zasad i procedur obowiązujących w danym podmiocie oraz postanowień umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy danym podmiotem a danym Akcjonariuszem. Każdy Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości ewentualnych opłat lub prowizji pobieranych z tytułu realizacji czynności, o których mowa w niniejszym Zaproszeniu. Każdy Akcjonariusz ponosi koszty wskazane powyżej we własnym zakresie.

 1. Odwołanie Zaproszenia

Do Daty Transakcji (włącznie), Podmiot Zapraszający, według własnego uznania i w każdym wypadku, zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Zaproszenia i odstąpienia od jego wykonania, w szczególności odstąpienia od nabycia akcji Spółki zaoferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, w każdej chwili, w tym zarówno przed Datą Rozpoczęcia, po Dacie Rozpoczęcia, jak i po Dacie Zakończenia, np. nie przyjmować w całości lub w części Ofert Sprzedaży złożonych przez Akcjonariuszy, w szczególności gdy nastąpiła istotna niekorzystna zmiana.

W przypadku odwołania Zaproszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, jak również opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

W przypadku odwołania Zaproszenia, Podmiot Zapraszający ani Dom Maklerski nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

 1. Nabywanie Akcji Nabywanych od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Podmiot Zapraszający przyjmie Oferty Sprzedaży złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Zaproszeniu. W szczególności Podmiot Zapraszający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania Ofert Sprzedaży w trakcie okresu ważności Oferty Sprzedaży według własnego uznania.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami niniejszego Zaproszenia. W szczególności, nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży. Akcje Nabywane zostaną nabyte przez Podmiot Zapraszający poprzez przeniesienie własności Akcji Nabywanych poza alternatywnym systemem obrotu. Przeniesienie własności Akcji Nabywanych pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Podmiotem Zapraszającym zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. W ramach Zaproszenia nie będą nabywane ułamkowe części Akcji Nabywanych.

Podmiot Zapraszający może według własnego uznania zdecydować o ostatecznej liczbie akcji Spółki nabywanych w ramach Zaproszenia oraz ostatecznej liczbie akcji Spółki nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy.

Podmiot Zapraszający może według własnego uznania zdecydować o nienabywaniu żadnych akcji Spółki od danego Akcjonariusza lub nienabywaniu żadnych akcji w ramach Zaproszenia, np. nie przyjmować w całości lub w części Ofert Sprzedaży złożonych przez Akcjonariusza.

Jeżeli Podmiot Zapraszający otrzyma Oferty Sprzedaży na łączną liczbę akcji Spółki większą od liczby akcji Spółki, które Podmiot Zapraszający zamierza nabyć w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie (wskazaną w punkcie 1 niniejszego Zaproszenia lub niższą, jeśli Podmiot Zapraszający zdecyduje się na zmianę liczby Akcji Nabywanych), Podmiot Zapraszający dokona redukcji liczby akcji Spółki, jaka zostanie nabyta od Akcjonariuszy, którzy złożyli Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie do liczby Akcji Nabywanych. Powyższa redukcja zostanie dokonana według własnego uznania Podmiotu Zapraszającego.

 1. Zapłata Ceny Zakupu oraz koszty rozliczeń

Cena Zakupu za Akcje Nabywane, które zostaną nabyte przez Podmiot Zapraszający, zostanie uiszczona przez Podmiot Zapraszający na zasadach wskazanych w niniejszym Zaproszeniu.

Zapłata Ceny Zakupu za Akcje Nabywane nabyte przez Podmiot Zapraszający w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez Dom Maklerski w imieniu Podmiotu Zapraszającego oraz przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy. Kwota stanowiąca iloczyn (a) liczby Akcji Nabywanych zbywanych przez danego Akcjonariusza oraz (b) Ceny Zakupu zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy danego Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje Nabywane tego Akcjonariusza i z którego nastąpiło przeniesienie tych Akcji Nabywanych na rzecz Podmiotu Zapraszającego. Przy czym, kwota ta może zostać pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

Dom Maklerski będzie pobierać prowizję z tytułu dokonywania czynności w związku z Ofertą Sprzedaży od Akcjonariuszy składających Oferty Sprzedaży, dla których Dom Maklerski prowadzi rachunki papierów wartościowych. Prowizja ta zostanie pobrana według stawki właściwej dla transakcji na akcjach dokonywanych na rzecz danego Akcjonariusza zgodnie z tabelą opłat obowiązującą w Domu Maklerskim. Kwota prowizji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie pobrana ze środków pieniężnych ze sprzedaży Akcji Nabywanych.

W przypadku Akcjonariuszy będących klientami instytucjonalnymi składającymi Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Domu Maklerskiego, Dom Maklerski będzie pobierać prowizję w wysokości 0,10% wartości transakcji, z wyjątkiem tych klientów, którzy z Domem Maklerskim mają wynegocjowaną inną stawkę prowizji.

 1. Charakter prawny Zaproszenia

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73, art. 74 i następnych Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy Rozporządzenia w Sprawie Wezwań.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby zgodnie z prawem jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Zaproszenie podlega realizacji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zaproszenie nie może być traktowane jako podstawa do realizacji czynności w nim wskazanych.

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu, powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki i wyemitowanych przez Spółkę akcji, w szczególności z raportami bieżącymi i okresowymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem Akcjonariusze według własnego uznania powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

W okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży treść niniejszego Zaproszenia będzie dostępna w punktach obsługi klientów oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego, osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu +48 801 292 292 oraz +48 12 629 22 92 (z telefonów komórkowych).