Trigon Dom Maklerski 9 Rejestr akcjonariuszy 9 Zmiana w rejestrze akcjonariuszy – zbycie, darowizna, spadek

Zmiana w rejestrze akcjonariuszy – zbycie, darowizna, spadek

W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej (umowy darowizny, umowy kupna-sprzedaży), należy skontaktować się z Trigon Domem Maklerskim S.A. (dalej: “Trigon DM”) w celu złożenia wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze. Co do zasady wniosek o dokonanie zmian w Rejestrze powinien złożyć Nabywca akcji (a do wniosku załączyć oryginału umowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami).

W celu przeniesienia własności akcji związanego z dziedziczeniem, spadkobiercy powinni skontaktować się z Trigon DM, aby przedstawić wszelkie dokumenty spadkowe.

Dom Maklerski na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.) ma obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do podmiotów wpisywanych do Rejestru Akcjonariuszy. Środkami bezpieczeństwa finansowego są między innymi:  identyfikacja klienta i jego beneficjenta rzeczywistego, podejmowanie czynności w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta.

Wpis do rejestru akcjonariuszy na żądanie spółki lub innej osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu jest realizowany niezwłocznie, ale nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania żądania. Gdy dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis zostaje dokonany w terminie siedmiu dni od jej usunięcia.

Trigon DM może odmówić dokonania wpisu w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości co do treści i formy przedstawionych dokumentów, prawdziwości lub zgodności z prawem lub prawdziwości podpisów Stron umowy.