Trigon Dom Maklerski 9 Rejestr akcjonariuszy 9 Dematerializacja akcji

Dematerializacja akcji

Nowe, wchodzące w życie stopniowo od 1 stycznia 2020 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych, wprowadziły szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych rynku niepublicznego (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1798 z późniejszymi zmianami), dalej jako „Ustawa”). Zmiany te dotyczą akcji na okaziciela oraz akcji imiennych spółek akcyjnych.

Od 1 marca 2021 r. moc prawną uzyskały wpisy w rejestrze akcjonariuszy, natomiast moc dokumentów akcji w formie papierowej wygasła. Zachowują one moc dowodową w zakresie wykazania uprawnień akcjonariusza względem spółki, ale tylko do 1 marca 2026 r.

Od 1 marca 2021 r. za akcjonariuszy w stosunku do spółki są uważane jedynie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy.

Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla spółki.

Rejestr akcjonariuszy zawiera szereg informacji dotyczących m.in. akcjonariuszy, w tym:

  • nazwisko i imię albo firmę akcjonariusza,
  • adres jego zamieszkania/siedziby, albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej (jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na umieszczenie adresu mailowego w rejestrze).

Zapoznaj się z Regulaminem prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Trigon Dom Maklerski S.A.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Trigon Dom Maklerski S.A. w związku z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy: Klauzula Informacyjna