• • Reklamacje

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Trigon Dom Maklerski S.A. uprzejmie informuje Klientów o wprowadzeniu i stosowaniu przez Trigon Dom Maklerski S.A. zasad rozpatrywania reklamacji zgodnych z przepisami ustawy.

I. Miejsce i forma składania reklamacji

Klient może składać reklamacje:

 1. w formie pisemnej, osobiście, w siedzibie lub w jednym z oddziałów Trigon Domu Maklerskiego S.A.,
 2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca, na adres siedziby lub jednego z oddziałów Trigon Domu Maklerskiego S.A.,
 3. ustnie, telefonicznie pod nr infolinii tel.: 801 292 292, 126 292 292 lub 123 748 748 albo osobiście do protokołu, podczas wizyty Klienta w siedzibie lub w jednym z oddziałów Trigon Domu Maklerskiego S.A.,
 4. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej reklamacje@trigon.pl, o ile reklamacja przekazana zostanie z adresu poczty elektronicznej, wskazanego przez Klienta w Umowie lub w odrębnej dyspozycji Klienta.

Trigon Dom Maklerski S.A. w umowach i regulaminach świadczenia usług maklerskich może przewidywać i udostępniać Klientom dodatkowe kanały składania reklamacji, w tym również drogą elektroniczną.

II. Termin rozpatrzenia reklamacji

Trigon Dom Maklerski S.A. udziela Klientowi odpowiedzi na reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Trigon Dom Maklerski S.A. odpowiedzi przed jego upływem.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Klientowi odpowiedzi w terminie 30 dni, Trigon Dom Maklerski S.A. jest zobowiązany do:

 1. wyjaśnienia Klientowi przyczyny opóźnienia,
 2. wskazania Klientowi okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
 3. określenia przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
III. Sposób rozpatrzenia reklamacji

Trigon Dom Maklerski S.A. udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Na wniosek Klienta Trigon Dom Maklerski S.A. może udzielić odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Umowie lub we wniosku.

IV. Brak rozpatrzenia reklamacji

Wprzypadku niedotrzymania przez Trigon Dom Maklerski S.A. terminu 30 dni na odpowiedź, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach terminu 60 dni, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

V. Zakres odpowiedzi na reklamację udzielanej Klientowi

Odpowiedź na reklamację kierowana do Klienta powinna zawierać w szczególności:

 1. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta,
 2. wyczerpującą informację na temat stanowiska Trigon Domu Maklerskiego S.A. w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy,
 3. imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego,
 4. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klienta, treść odpowiedzi powinna zawierać również pouczenie o możliwości:

 1. odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli Trigon Dom Maklerski S.A. przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania,
 2. skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli Trigon Dom Maklerski S.A. przewiduje taką możliwość,
 3. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
 4. wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
VI. Klienci, którzy nie zawarli umowy z Trigon Domem Maklerskim S.A.

W odniesieniu do Klientów, którzy nie zawarli umowy z Trigon Domem Maklerskim S.A., informacje o:

 1. miejscu i formie składaniu reklamacji,
 2. terminie rozpatrzenia reklamacji przez Trigon Dom Maklerski S.A.,
 3. sposobie powiadamiania Klientów o rozpatrzeniu reklamacji,

Trigon Dom Maklerski S.A. dostarcza Klientowi w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie roszczeń Klienta wobec Trigon Domu Maklerskiego S.A.

  VII. Informacje dodatkowe

  W przypadku gdy postanowienia Umowy lub Regulaminu danej usługi świadczonej przez Trigon Dom Maklerski S.A. dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji, są korzystniejsze dla Klientów niż przepisy powyższej ustawy, Trigon Dom Maklerski S.A. stosuje korzystniejsze zapisy Ustawy i Regulaminu.

  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji zawarte są w Umowach i Regulaminach regulujących świadczenie usług przez Trigon Dom Maklerski S.A.

  Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Klient jest uprawniony do dochodzenia swoich praw na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

  Trigon Dom Maklerski S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego.

  Trigon Dom Maklerski S.A. zachęca do zapoznania się z treścią ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

  W przypadku gdy postanowienia Umowy lub Regulaminu danej usługi świadczonej przez Trigon Dom Maklerski S.A. dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji, są korzystniejsze dla Klientów niż przepisy powyższej ustawy, Trigon Dom Maklerski S.A. stosuje korzystniejsze zapisy Ustawy i Regulaminu.

  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji zawarte są w Umowach i Regulaminach regulujących świadczenie usług przez Trigon Dom Maklerski S.A.