• • Oświadczenie PEP

Trigon Dom Maklerski 9 Regulacje 9 Oświadczenie PEP

PEP (ang. Politically Exposed Person) to osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne na podstawie przepisów ustawy z dn. 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa uwzględnia również definicję osoby blisko współpracującej z PEP oraz definicję członka rodziny PEP.

Przez OSOBĘ ZAJMUJĄCĄ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 11 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Przez CZŁONKA RODZINY PEP (osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne) zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Przez OSOBY ZNANE JAKO BLISCY WSPÓŁPRACOWNICY PEP (osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne) zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 12 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się przez to:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Aktualną listę osób określanych jako PEP zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznym.
Przed złożeniem Oświadczenia PEP w Trigon Domu Maklerskim prosimy o sprawdzenie listy w celu zweryfikowania Państwa indywidualnej sytuacji.

Pobierz wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi