• • Komunikacja z akcjonariuszami

Trigon Dom Maklerski 9 Regulacje 9 Komunikacja z akcjonariuszami

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw informujemy, iż od dnia 01.03.2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Od 1.03.2021 r. akcje nie mają formy fizycznego dokumentu i wszystkie mają formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy, a dotychczas wystawione dokumenty akcji utraciły moc prawną, ich posiadanie będzie mogło służyć wyłącznie dla celów dowodowych.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe:

Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

e-maile: recepcja@trigon.pl
telefon: +48 22 330 11 11

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (31-545) przy ul. Mogilskiej 65, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000033118, NIP 6761044221 o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) 13.500.000 zł.