17.03.2023

Niniejsze materiały i informacje ani żadna ich część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszych materiałach może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy komunikat stanowi reklamę. Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia do Obrotu na GPW, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie. Zapisy na akcje oferowane Spółki powinny zostać dokonane wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie.

Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 1 i nie więcej niż 415.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki DB Energy S.A. („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”).

W dniach od 20 marca do 29 marca 2023 roku (do godz. 17.00) w Trigon Domu Maklerskim S.A. będą przyjmowane zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych.

I. Podstawowe informacje o ofercie:
Harmonogram oferty
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych 20 – 29 marca; (29 marca zapisy do godz. 17.00)
Ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów; oraz (iii) Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych 30 marca
Przydział Akcji Oferowanych 6 kwietnia

Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii D

Dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji* do obrotu na GPW

Ostatni dzień notowań Akcji Istniejących w alternatywnym systemie obrotu New Connect organizowanym przez GPW

około 21 kwietnia
Zakładany pierwszy dzień notowań Akcji Serii B i C oraz PDA, na rynku równoległym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW około 24 kwietnia
Zakładany pierwszy dzień notowań Nowych Akcji na rynku równoległym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW oraz rejestracji Akcji serii D w KRS), co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych pod tym samym kodem ISIN PLDBENR00017 około 15 maja

* warunkowe dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na GPW (pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS)

II. Dodatkowe informacje o ofercie:
 • Inwestorzy Indywidualni składają zapis po Cenie Maksymalnej 29,00 zł.
 • Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena ta nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna.
 • Wielkość zapisu składanego przez Inwestora Indywidualnego wynosi nie mniej niż 70 sztuk i nie więcej niż 100.000 sztuk Akcji Oferowanych.
 • Inwestor może złożyć w jednej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy wiele zapisów, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji Oferowanych na wszystkich złożonych zapisach za pośrednictwem tej firmy inwestycyjnej nie może przekroczyć 100.000 (sto tysięcy) Akcji Oferowanych.
 • W przypadku, gdy łączna liczba akcji, na które złożą zapisy Inwestorzy Indywidualni, w Transzy Inwestorów Detalicznych, będzie większa niż liczba Akcji Oferowanych w tej transzy, przydział akcji nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów zgodnie z zasadami wskazanymi w Prospekcie.
 • Zapis musi być opłacony w momencie jego składania.
 • Zapis można złożyć tylko za gotówkę.

 

III. Zasady składania zapisów w Trigon Domu Maklerskim S.A.

Inwestor posiadający rachunek papierów wartościowych w Trigon Domu Maklerskim S.A ma możliwość złożenia zapisu:

 • Osobiście w jednym z oddziałów Trigon Domu Maklerskiego S.A.  (lista oddziałów http://www.trigon.pl/kontakt)
 • Telefonicznie, pod numerami Biura Obsługi Klienta 801 292 292, +48 126 292 629 lub +48 122 887 878. Warunkiem złożenia zapisu jest posiadanie przez Inwestora Umowy o świadczenie usług umożliwiającej składanie zapisów drogą telefoniczną.
 • Elektronicznie, za pośrednictwem platformy DoAkcji.trigon.pl, korzystając z opcji: Zlecenia/Oferty Publiczne/DB ENERGY SA. Warunkiem złożenia zapisu jest posiadanie przez Inwestora Umowy o świadczenie usług  z aktywnym dostępem do składania zleceń drogą elektroniczną.

 

IV. Wpłata na opłacenie zapisu w Trigon Domu Maklerskim S.A.:
 • Wpłaty na Akcje należy dokonać w pełnej wysokości przed złożeniem zapisu (iloczyn Ceny Maksymalnej i liczby Akcji oraz prowizji maklerskiej).
 • Wpłaty środków pieniężnych na pokrycie zapisu należy dokonać przelewem na Indywidualny numer rachunku bankowego Klienta do wpłat lub na rachunek bankowy Trigon Domu Maklerskiego S.A.:
  Santander: 42 1500 1142 1211 4000 0719 0000
  Odbiorca: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, numer rachunku inwestycyjnego w formacie ośmiocyfrowym
  Wpłaty prosimy dokonać minimum na dwa dni robocze przed planowanym złożeniem zapisu.
 • Brak możliwości wpłaty gotówką w kasie Oddziału.

 

V. Składanie zapisów za pośrednictwem Pełnomocnika w Trigon Domu Maklerskim S.A.:
 • Inwestorzy mogą złożyć zapis na ww. akcje przez Pełnomocnika ustanowionego w Karcie pełnomocnictw stanowiącej załącznik do Umowy o świadczenie usług pod warunkiem, że Pełnomocnik dodatkowo posiada pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu. Obowiązek posiadania dodatkowego pełnomocnictwa nie dotyczy Pełnomocników ustanowionych w rozszerzonym zakresie wg. formuły obowiązującej od 17 czerwca 2010 roku).
 • W przypadku braku pełnomocnictwa do rachunku inwestycyjnego ustanowionego w formie Karty pełnomocnictw w Trigon Domu Maklerskim S.A., Inwestor ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia zapisu w obecności uprawnionego pracownika Trigon Domu Maklerskiego, w formie aktu notarialnego lub w formie dokumentu zawierającego podpis Mocodawcy poświadczony notarialnie. W udzielonym w ten sposób pełnomocnictwie należy wskazać numer rachunku bankowego, z którego zostanie opłacony zapis.

 

VI. Dokumenty:
 • Prospekt, Suplementy do Prospektu oraz pozostałe dokumenty związane z Ofertą dostępne są na stronie Emitenta: DB Energy S.A. https://www.dbenergy.pl/ipo

 

OGRANICZENIA NABYCIA W ZWIĄZKU Z SANKCJAMI

Sankcje, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę wpływają na możliwość zarejestrowania instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych, z uwagi na osobę ich emitenta lub z uwagi na osoby, na rzecz których są one emitowane. Sankcje te zostały określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy. Ograniczenia związane z osobami, na rzecz których emitowane są instrumenty finansowe są następujące:

 • art. 5e rozporządzenia nr 833/2014 zakazuje unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 • art. 1x rozporządzenia nr 765/2006 zakazuje unijnym centralnym depozytom papierów wartościowych świadczenia jakichkolwiek usług w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. na rzecz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

Ponadto, z uwagi na obowiązek stosowania środków ograniczających wprowadzony w drodze rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w drodze rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, począwszy od dnia 13 kwietnia 2022 r. zakazane jest zbywanie przez Spółkę akcji:

 • jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji, lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji, oraz
 • jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.

W związku z ww. sankcjami, Akcje Spółki nie będą oferowane na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji oraz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

Ograniczenia te nie znajdują jednak zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.

 

ZASTRZEŻENIA

Niniejszy materiał stanowi ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki DB Energy S.A. („Spółka”). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) na terytorium Polski („Oferta”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach, Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu („Prospekt”).

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowej w dniu 27 lutego 2023 roku.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia tego organu dla Akcji oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje. Inwestowanie w papiery wartościowe rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.dbenergy.pl/) pod adresem https://www.dbenergy.pl/ipo, jak również, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Koordynatora Oferty pod adresem https://dmnavigator.pl/emisje-akcji-3//.

Trigon Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się z ryzykiem związanym z inwestycją w oferowane papiery wartościowe Spółki i rozważyć, czy są one dla niego odpowiednie mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową.

ISTOTNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z INFORMACJI I MATERIAŁÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NA NIEJ OPUBLIKOWANE.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów. Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, WIELKIEJ BRYTANII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DB ENERGY S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Za wyjątkiem prospektu Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Prospekt”) informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z (a) publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) nowo emitowanych akcji na okaziciela serii D Spółki („Akcje Oferowane”) („Oferta”) oraz (b) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) do 2.222.460 (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji Spółki, tj. 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 301.460 (trzysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz do 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D – Akcji Oferowanych, jak również nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 415.000 (czterysta piętnaście tysięcy) praw do Akcji Oferowanych („Dopuszczenie”).

Niniejszy materiał stanowi ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki DB Energy S.A. („Spółka”). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) na terytorium Polski („Oferta”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach, Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu („Prospekt”).

W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.dbenergy.pl/) pod adresem https://www.dbenergy.pl/ipo, jak również, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Koordynatora Oferty pod adresem (https://dmnavigator.pl/emisje-akcji-3/).

Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła Prospekt w dniu 27 lutego 2023 r. sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega ani prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie przeczytali cały Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Oferty powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.

Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www. https://www.dbenergy.pl/ipo) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Navigator S.A. (https://dmnavigator.pl/emisje-akcji-3/).

Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać opublikowane informacje, które mają charakter reklamowy i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami). Materiały te nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji zgodnie z lub na podstawie zwolnienia z rejestracji przewidzianego w amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) oraz jej zasadami i przepisami. Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Akcje nie będą oferowane na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, oraz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie..

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii, Australii lub Wielkiej Brytanii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii lub Wielkiej Brytanii.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Materiałów zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Przypominamy, że ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostaną zamieszczone w Prospekcie.

Poprzez wybór poniższej opcji „DALEJ” potwierdzam zapoznanie się z powyższymi ważnymi informacjami, jestem w pełni świadomy ich znaczenia, akceptuję ich treść i znaczenie oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na niniejszej stronie internetowej Materiałów.

Powrót do strony głównej >