Komunikat Nr 10/2020 Trigon Domu Maklerskiego S. A. z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia opłat należnych Trigon Domowi Maklerskiemu S.A. z tytułu prowadzenia na rzecz Klientów rachunków papierów wartościowych i innych rachunków za rok 2021, zwolnienia Klientów z opłaty za realizację zlecenia karnej sprzedaży, w zakresie w jakim wpływy z realizacji transakcji karnej sprzedaży nie pokrywają kosztów prowizji maklerskiej wyliczonej od tych transakcji zgodnie z tabelą opłat i prowizji oraz w sprawie zwolnienia Klientów z ponoszenia opłaty za 2022 rok z tytułu prowadzenia przez Trigon Dom Maklerski S.A. rachunków, na których znajdują się wyłącznie instrumenty finansowe nie będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pobierz komunikat