• • Podatek giełdowy

Podatek giełdowy

Zgodnie z art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 2022.12.16 z późn. zm.) – od dochodów uzyskanych w 2023 roku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających – podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Sposób rozliczenia

Wymienionych dochodów nie łączy się z innymi dochodami uzyskanymi przez Podatnika.

Podatnik jest zobowiązany do złożenia odrębnego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) opodatkowanego na zasadach określonych w art. 30b (art. 30b ust. 6 i art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy).

Termin rozliczenia

Zeznanie to powinno zostać złożone do właściwego dla Podatnika urzędu skarbowego na formularzu PIT-38 do końca kwietnia 2024 roku.

Informacje dodatkowe

Kliknij na link, aby zapoznać się z informacją podatkową
Zasoby systemu informacji podatkowej Ministerstwa Finansów 

PIT-8C Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za rok 2023

Trigon Dom Maklerski S.A. uprzejmie informuje, że dla tych z Państwa, którzy dokonywali w roku 2023 odpłatnego zbycia posiadanych instrumentów finansowych (papierów wartościowych lub derywatów – kontraktów terminowych i opcji) przygotował Informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) za rok 2023. Informacja PIT-8C za 2023 rok zostanie wysłana do Państwa listem poleconym lub drogą elektroniczną najpóźniej do końca lutego 2024 roku.

Informacja PIT-8C sporządzona została przez Trigon Dom Maklerski S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 2022.12.16 z późn. zm.) (dalej Ustawa), z uwzględnieniem poniższych zasad.

1)    Informacja PIT-8C sporządzona została łącznie dla wszystkich rachunków Klienta prowadzonych przez Trigon Dom Maklerski S.A., w tym rachunków, których Klient jest współwłaścicielem.

2)    Informacja PIT-8C obejmuje dochody uzyskane przez Klienta na podstawie transakcji zarejestrowanych na rachunkach Klienta w Trigon Domu Maklerskim S.A., w tym transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym oraz dotyczących instrumentów nie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym („rynek niepubliczny”).

3)    W przypadku rachunku małżeńskiego każdy z małżonków otrzymuje Informację PIT- 8C, uwzględniającą połowę zrealizowanego na rachunku przychodu i osiągniętego dochodu (straty). Każdy z małżonków ma obowiązek złożenia zeznania oraz zapłaty ewentualnego podatku.

Informacja PIT-8C jest tylko i wyłącznie informacją w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie stanowi dokumentu określającego wysokość zobowiązań podatkowych właściciela rachunku którego dotyczy. Zgodnie z art. 30b Ustawy od dochodów uzyskanych w 2023 roku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw  z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodów tych nie łączy się z innymi dochodami uzyskanymi przez Podatnika. Podatnik jest zobowiązany do:

– sporządzenia i złożenia odrębnego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-38 do właściwego urzędu skarbowego do końca kwietnia 2024 roku,
– zapłacenia ewentualnego podatku.

W części D dokumentu PIT-8C zostały wykazane dochody z transakcji, które podlegają opodatkowaniu (dla których zbycie nastąpiło w roku 2023 r.), niezależnie od daty nabycia instrumentów finansowych. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczone zostały: cena nabycia instrumentów finansowych oraz prowizje i opłaty pobrane przez Trigon Dom Maklerski S.A. w związku ze zbyciem lub nabyciem tych instrumentów finansowych. Do kosztów uzyskania przychodu nie zostały zaliczone w szczególności: koszty kredytu na nabycie instrumentów finansowych, opłaty skarbowe i notarialne oraz opłaty i prowizje pobrane przez inne instytucje finansowe. Jeżeli Trigon Dom Maklerski S.A. na podstawie posiadanych dokumentów nie mógł ustalić w sposób jednoznaczny wysokości kosztów uzyskania przychodu, to zostały one ujęte w kwocie 0 (zero).

W Informacji PIT-8C nie zostały uwzględnione ewentualne zwolnienia z podatku określonych dochodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 105 Ustawy (dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn).

W części E zostały wykazane przychody z odpłatnego zbycia w 2023 roku papierów wartościowych, co do których Trigon Dom Maklerski S.A. nie mógł w sposób jednoznaczny ustalić czy spełniają one warunki określone w art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.). Klient powinien dokonać samodzielnie analizy, które z tych przychodów powinny zostać wykazane w zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2023 r.

W Informacji PIT-8C nie są wykazane przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.).

Informacja PIT-8C zawiera dane dotyczące przychodów i kosztów uzyskania przychodów, które były znane i są dostępne Trigon Domowi Maklerskiemu S.A.

Podkreślić należy, że sporządzając zeznanie PIT-38, możecie Państwo, na podstawie posiadanych informacji i dokumentów, uwzględnić inne poniesione koszty nabycia oraz koszty uzyskania przychodów, a w przypadku uzyskania innych, nieuwzględnionych w załączonej Informacji PIT-8C przychodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 Ustawy, powinny one zostać uwzględnione w składanym zeznaniu PIT-38.

Podatek giełdowy w pytaniach i odpowiedziach

Czy można otrzymać więcej niż jeden formularz PIT-8C?

TAK
Formularz zawiera informacje o przychodach uzyskanych na wszystkich rachunkach w jednej instytucji finansowej. Jeśli Klient dokonywał transakcji w różnych instytucjach otrzyma formularz PIT-8C od każdej z nich. W zeznaniu podatkowym należy wykazać sumy kwot z tych samych pozycji w poszczególnych formularzach PIT-8C.

Czy PIT-8C należy zanieść do Urzędu Skarbowego?

NIE
Ten formularz zawiera informację dla podatnika o uzyskanym przychodzie m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Na jego podstawie podatnik powinien złożyć zeznanie podatkowe formularz PIT-38 we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Czy w kolumnie "Koszty uzyskania przychodu" w części D formularza PIT-8C uwzględnione są prowizje i odsetki od kredytów na zakup papierów wartościowych?

NIE
Trigon Dom Maklerski S.A. nie wykazał w tej kolumnie kosztów kredytów na zakup sprzedanych w 2023 roku papierów wartościowych. Aby uzyskać informację o kosztach takiego kredytu należy zwrócić się do banku, który udzielał kredytu, o wydanie odpowiedniego zaświadczenia. Można również wykazać w zeznaniu podatkowym te koszty na podstawie otrzymanego z Trigon Domu Maklerskiego S.A. wyciągu z rachunku pieniężnego za 2023 rok.

Czy w kolumnie "Koszty uzyskania przychodu" w części D formularza PIT-8C uwzględnione są prowizje od transakcji sprzedaży i kupna papierów wartościowych?

TAK
Koszty uzyskania przychodu zawierają prowizję zapłaconą przez Klienta zarówno przy transakcji sprzedaży papierów wartościowych jak i kupna tych sprzedanych papierów wartościowych.

Czy przychody i koszty uzyskania przychodu wykazane odpowiednio w pozycjach 27 i 28 części D formularza PIT-8C zawierają wartości transakcji zbycia i nabycia derywatów - kontraktów terminowych i opcji?

TAK
Na przychód i koszty uzyskania przychodu wykazane w tych pozycjach składają się wartości pochodnych instrumentów – kontraktów terminowych i opcji zawieranych na rynku derywatów.

Czy w części D formularza PIT-8C mogą być wykazane zerowe koszty nabycia papierów wartościowych?

TAK
Taka sytuacja ma miejsce jeśli Trigon Dom Maklerski S.A. nie mógł bezspornie ustalić kosztów nabycia tych papierów wartościowych (np. z powodu nabycia ich w innym biurze maklerskim, na podstawie umowy cywilno-prawnej).

Jaki przychód wskazywany jest w części E (poz. 37) formularza PIT-8C?

W przypadku formularzy PIT-8C przekazanych przez Trigon Dom Maklerski S.A. za 2023 rok w pozycji tej wykazuje się przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, co do których Trigon Dom Maklerski S.A. nie jest w stanie określić czy podlegają opodatkowaniu, czy nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.). Podatnik, który dysponuje dokumentami pozwalającymi na zakwalifikowanie przychodów jako zwolnionych z opodatkowania powinien samodzielnie dokonać stosownych korekt i nie wykazywać tych przychodów w zeznaniu podatkowym.

Czy przychód ze sprzedaży akcji NFI uzyskanych z zamiany PŚU (przed 01.01.2010r.) jest zwolniony z podatku dochodowego jeśli PŚU były nabyte poza giełdą?

NIE
W takim przypadku nie spełniają one wymogu określonego w art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202 poz. 1956 z późn. zm.), gdyż nabycie w szczególności nie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym.

Czy istnieje szczególne zwolnienie z podatku dochodu ze sprzedaży akcji NFI?

NIE
Obowiązujący wcześniej art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 30 marca 2012 roku o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012, poz. 596).

Czy w przypadku nabycia akcji w drodze spadku lub darowizny za koszty nabycia tych akcji można przyjąć ich wartość rynkową z dnia nabycia?

Jeśli papiery wartościowe zostały nabyte w drodze spadku koszty, ich nabycia uwzględnia się w wysokości poniesionej przez spadkodawcę.
Jeśli papiery wartościowe zostały nabyte w drodze darowizny, to w tym przypadku koszty nabycia wynoszą zero złotych. Dochód do opodatkowania ze zbycia takich papierów wartościowych można pomniejszyć o kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Czy zbycie/nabycie w przypadku transakcji dokonywanych na giełdzie następuje w dniu transakcji?

NIE
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zbycie/nabycie papierów wartościowych następuje w momencie dokonania księgowania na rachunku papierów wartościowych. W przypadku transakcji realizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeniesienie własności akcji/obligacji na kupującego następuje po dwóch dniach roboczych od dnia zawarcia transakcji, po rozliczeniu transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.