• • Usługa OTP

Klienci Trigon Domu Maklerskiego mają możliwość korzystania z usługi odroczonej płatności (OTP).

• • 

Usługa OTP umożliwia kupno instrumentów finansowych bez posiadania własnych środków pieniężnych w momencie składania zlecenia. Z usługi tej może korzystać każdy inwestor posiadający w Domu Maklerskim rachunek inwestycyjny po podpisaniu stosownego aneksu.

Nasi Klienci mają możliwość zakupu instrumentów finansowych w trzech wariantach OTP

Trzy warianty OTP

1. Z częściowym pokryciem wartości zlecenia
2. Bez pokrycia wartości zlecenia przy ustanowionych zabezpieczeniach na całkowitą wartość zlecenia
3. Bez pokrycia wartości zlecenia i bez ustanowionych zabezpieczeń na całkowitą wartość zlecenia

Termin zapłaty

Klient zobowiązany jest do zapłaty za zakupione instrumenty finansowe nabyte na podstawie zlecenia z odroczonym terminem płatności najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, tj. odpowiednio:

  • dla akcji do 2 dni rozliczeniowych
  • dla obligacji do 2 dni rozliczeniowych

Spłata automatyczna odbywa się w momencie, gdy na rachunku Klienta, w dniu rozliczenia OTP, będzie odpowiednia suma wolnych środków pieniężnych.

Korzyści z usługi OTP

Transakcje są realizowane bez angażowania całości środków własnych

Aktywacja usługi OTP

Dokumenty niezbędne do aktywacji usługi OTP można uzyskać:

  • w oddziałach Trigon Domu Maklerskiego
  • korespondencyjnie
  • z wykorzystaniem platformy internetowej

Aktywacja usługi możliwa jest po podpisaniu „Aneksu do umowy/umów o świadczenie usług maklerskich w sprawie przyjmowania zleceń nabycia instrumentów finansowych bez pełnego pokrycia wartości zlecenia – odroczony termin płatności”

Dodatkowe informacje o usłudze OTP

Klienci korzystający z usługi OTP w momencie nabywania akcji mogą wybrać czy chcą skorzystać z tej możliwości czy też daną transakcję wykonają wykorzystując tylko swoje wolne środki.

Każdy Klient wykorzystujący OTP ma przyznany – indywidualnie określony – limit maksymalny należności.

Korzystanie z usługi odroczonej płatności wiąże się z ryzykiem w zakresie:

  • ryzyka rynkowego – związanego z wahaniem cen instrumentów finansowych pod wpływem ogólnych tendencji rynkowych
  • ryzyka kredytowego – związanego z możliwością niewywiązania się Klienta z zobowiązań wobec Trigon Domu Maklerskiego, co może spowodować wypowiedzenie usługi odroczonej płatności

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli nasze Call Center pod numerami telefonu 801 292 292 lub +48 126 292 292 (z telefonów komórkowych).

Lista papierów wartościowych dostępnych w ramach usługi OTP